Božia láska a milosrdenstvo

Štvrtok, 19. marca 2020

Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; 
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal:
„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným,
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“
On bude volať ku mne: „Ty si môj otec,
môj Boh a útočište mojej spásy.“
Naveky mu svoju milosť zachovám
a pevná bude moja zmluva s ním. 

Otázky na zamyslenie

Kedy v živote najviac prežívaš milosrdenstvo Boha?Ako vnímaš Božiu vernosť, kde vo svojom živote ju vieš objaviť?

Kedy voláš k Bohu “Ty si môj otec”?

Ktorá z vlastností Boha ťa najviac oslovila?

Čo prežívaš vo svojom srdci, keď o tejto vlastnosti uvažuješ?