Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha

Biela sobota 11. apríla 2020

Ez 36, 22-28

Preto povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Boh: Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale z úcty k svojmu svätému menu, ktoré ste hanobili medzi národmi, ku ktorým ste prišli.
Posvätím svoje veľké meno, zneuctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, – hovorí Pán, Boh.
Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím.
Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky.
Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“
Otázky na zamyslenie

Ako vyzerá tvoje srdce dnes?

Kde je už z mäsa a kde ešte stále kamenné?

Od čoho potrebuješ byť ešte očistený?

V ktorých miestach je ešte zatvrdnuté?

Čo cítiš, keď si uvedomíš, že patríš k Jeho ľudu a On je tvoj Boh?

Ktorá emócia je vtedy najsilnejšia?