Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký

Streda, 18. marca 2020

 Mt 5, 17-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Otázky na zamyslenie

Ak sa máš podriadiť nejakým príkazom, čo to v tebe vyvoláva?Aké sú to pocity?

Čo ti tieto pocity hovoria o sebe?

Akú túžbu by si teraz rád predostrel Ježišovi?

Komentáre
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A11537e65-5559-43b7-bbf1-fb040812eb41