Výcvik Kresťanský kouč


Najbližší termín výcviku –

jeseň 2019!


Koučing patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim profesiám. Jeho podstatou je pomáhať ľuďom čerpať zo svojich daností tak, aby objavili v sebe potenciál na riešenie zdanlivo neriešiteľného problému, aby sa lepšie vyznali vo svojich hodnotách a dokázali si usporiadať život podľa nich.

Výcvikový program Kresťanský kouč je jediným programom na Slovensku, ktorý pripravuje kresťanských koučov. Umožňuje účastníkom svojim rozsahom 100 hodín, osvojiť si zručnosti, nástroje a techniky potrebné k plnohodnotnému uplatneniu sa ako životný kouč. Program vychádza z kresťanského poňatia koučingu, ktorým je dialóg dvoch Božích detí  v Božej prítomnosti. Obsah programu je plne v súlade so štandardmi International Coach Federation (ICF) a Christian Coaches Network International (CCNI). Službu takto pripravených kresťanských koučov môžu využiť farské, ale aj iné kresťanské spoločenstvá, centrá pre rodinu, či poradenské centrá, ktoré v súčasnosti na Slovensku vznikajú. Keďže dopyt po koučingu naustále narastá, každému absolventovi otvára kurz možnosť začať novú kariéru ako kresťanský životný kouč.

O programe

Kurz je postavený na viacročnej skúsenosti jeho autorov s poradenstvom a koučingom najmä manželských párov, ktoré sa ocitli v kríze. Okrem klasických prác o koučingu čerpá zo súčasnej kresťanskej literatúry špecificky zameranej na koučing, ako na nový spôsob práce s jednotlivcami, pármi alebo skupinami. Vyučovanie prebieha v skupine za účasti lektorov, rozhovory sú precvičované v malých skupinách, ktoré sa stretávajú aj medzi jednotlivými modulmi kurzu. Súčasťou výcviku sú webináre, štúdium literatúry a jej spracovanie, ako aj práca s nahrávkami rozhovorov. Vďaka tomuto kurzu:

 • Spoznáte, v čom sa koučing odlišuje od poradenstva, konzultácií, mentoringu a terapie
 • Zvládnete kľúčové kompetencie kouča definované ICF a doplnené o ich kresťanský aspekt (CCNI)
 • Budete vedieť integrovať svoju vieru do práce s veriacimi aj neveriacimi klientmi
 • Prehĺbite si svoj rast na špeciálnom seminári zameranom na duchovný rast koučov
 • Budete sa vedieť oprieť o Sväté Písmo ako o zdroj uplatňovaných koučovacích princípov
 • Budete ovládať zručnosti, nástroje a techniky potrebné k profesionálnemu koučovaniu
 • Naučíte sa pracovať s víziou, klúčovými túžbami, potrebami a hodnotami klientov
 • Vaše počúvanie a kladenie otázok nadobudne novú pomáhajúcu kvalitu
 • Budete schopní „počuť“ aj bez slov na viacerých úrovniach
 • Naučíte sa „nezavadzať“ práci, ktorú počas koučovania koná Duch Svätý
 • Získate prehľad o najnovších poznatkoch týkajúcich sa osobného rastu, zvládania zmien a prekonávania odporu k zmenám
 • V živých ukážkach uvidíte koučovať certifikovaných koučov (ICF) a budete nimi koučovaní
 • Vaši klienti budú pracovať na realistických a dosiahnuteľných cieľoch a  za nevyhnutnú zmenu budú preberať zodpovednosť
 • Sami zažijete výrazný osobný rast v oblastiach, ktoré dnes predstavujú vaše limity

Absolvent programu sa môže stať súčasťou komunity kresťanských koučov na Slovensku a má možnosť pokračovať vo svojom raste účasťou na ďalších, špecificky zameraných nadstavbových programoch.

Kde a ako sa môžete prihlásiť

Program sa otvára zvyčajne dvakrát do roka (na jar a na jeseň). Realizuje ho Poradenské centrum pre rodiny – Family Garden v Bratislave. Podrobné informácie a postup pri prihlasovaní nájdete tu.