Etický kódex kresťanského kouča

A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. (Rim 14, 12)
    

Podobne ako vo väčšine krajín sveta, patrí koučing aj na Slovensku k neregulovaným profesiám (tzv. voľná živnosť). Preto je pomerne ľahko dostupný, čo sa týka získania formálnej kvalifikácie. Súčasne narastá riziko nekvalitných postupov zo strany niektorých koučov, keďže formálna kontrola neexistuje. O to viac je dôležité zadefinovať etické pravidlá, ktorými sa majú kouči riadiť, aby fungovala určitá forma samoregulácie.

Pre kresťanských koučov je základným usmernením v ich práci to, čo nás učí Sväté Písmo a k čomu nás zaväzuje rímsko-katolícka cirkev. Zodpovedáme sa Bohu a jeden druhému navzájom. Ako kresťania veríme, že objavovanie, poznávanie a podriadenie sa Božiemu plánu pre náš život nám prinesie skutočnú plnosť života, požehnanie a šťastie (porovnaj Katechizmus Katolíckej cirkvi (1999) čl. 44-49). Preto, ak koučujeme iného kresťana, ktorý cielene vyhľadal kresťanského kouča, je namieste vnímať, ako je zladený s Božím plánom. Je to dôležité kritérium pre našu prácu s ním. Klientov by sme mali koučovať iba smerom k väčšej blízkosti k Bohu. Čokoľvek iné môže predstavovať vážny konflikt s našimi hodnotami, morálkou, etikou či vierou.

V nasledujúcich bodoch je zhrnuté, čo kresťanskí kouči vyznávajú a čo sa zaväzujä dodržiavať:

 1. Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom a plne žije svoj život, iba ak s  Ním žije v spojení slobodne (KKC, čl. 45). Ako kresťanský kouč som si vedomý, že je mojou povinnosťou prinášať svetlo živého Boha tým, ktorí ho nepoznajú, alebo ho chcú lepšie spoznať a tak žiť svoj život v plnosti.

 2. Boh dáva odpovede na otázky, ktoré si človek kladie o zmysle a cieli svojho života. Koučovaný preto nájde pre seba najlepšie odpovede na otázky, ktoré si do koučovacieho vzťahu prináša, ak ich bude hľadať vo svetle cieľa a zmyslu, ktorý dáva Boh (KKC, čl. 49).

 3. Vo všetkých mojich skutkoch by sa malo odrážať to, v čo verím a moje konanie by nikdy nemalo byť dôvodom na pochybovanie o mojej viere, alebo viesť k spochybneniu viery u koučovaného.

 4. Je mojou povinnosťou kresťanského kouča upozorniť klienta na Boží plán pre jeho život, najmä keď je zmätený, neistý, stojí na rázcestí a zvlášť vtedy, keď sa odkláňa od právd zjavených v Božom slove.

 5. V koučovacom rozhovore je vzťah medzi koučom a koučovaným ukotvený v Kristovi a sústreďuje sa na klienta. Do rozhovoru pozývam Ducha Svätého a som pripravený nechať sa ním viesť.

 6. Dodržiavam úplnú dôvernosť vo všetkom, čo súvisí s koučovacím rozhovorom, nielen počas trvania celého koučovacieho vzťahu ale aj po jeho skončení. Výnimkou môže byť jedine situácia v rozpore so zákonom.

 7. Ku klientom pristupujem čestne a pravdivo a navrhnem im lepšie riešenie (iná metóda, iný kouč či odborník) ak zistím, že také riešenie existuje, alebo keď potreby klienta presahujú moje schopnosti a kompetencie.

 8. Klientovi na začiatku úplne objasním podstatu koučovacieho vzťahu, vrátane:
  1. mojich očakávaní na koučovaného
  2. samotného procesu koučovania
  3. platieb a odmien za poskytnutú službu
  4. spôsobu riešenia neočakávaných situácií
  5. spôsobu zaobchádzania s informáciami, týkajúcimi sa klienta
 1. Bez výslovného súhlasu klienta nezverejním za žiadnym účelom nikomu jeho meno.

 2. Budem rešpektovať autorské práva a požiadavky na ochranu duševného vlastníctva všetkých materiálov, ktoré budem pri koučovaní využívať.

 3. Vyhnem sa akémukoľvek konfliktu záujmov a ak by taká situácia nastala, budem o tom všetkých zainteresovaných neodkladne informovať.

 4. Budem rozvíjať svoj duchovný život v Kristovi, ctiť Boha, chrániť dobré meno kresťanského koučingu a neustále profesionálne rásť rozvíjaním svojich koučovacích zručností a potrebných vedomostí.