Certifikácia CCNI

 

POSLANIE CCNI

Poslaním Medzinárodnej siete kresťanských koučov (CCNI) je poskytovať zdroje na koučovanie, modely koučovania, príležitosti na zlepšenie koučovania a vytvárať spoločenstvo kresťanských koučov na celom svete. Koordinátor pre Slovenskú a Českú republiku je Dr. Marián Kubeš, CPCC, PCC, CMC.

AKREDITÁCIA PROGRAMOV

CCNI je aj akreditačnou organizáciou a podporuje akreditáciu programov, ktoré pripravujú kresťanských koučov. Účelom akreditácie pre kresťanské programy je poskytnúť platformu založenú na Biblii. Školy, poskytujúce základné výcviky a ďalšie programy na rozvoj koučov, musia v rámci týchto programov demonštrovať princípy kresťanskej viery, ako aj solídne techniky koučovania, aby získali akreditáciu CCNI.

Tréningové programy uznané CCNI ako ACSTH programy (Approved Coaching Specific Training Hours – Schválené tréningové hodiny koučingu) posunú svojich študentov na úroveň potrebnú pre získanie prvého stupňa individuálnej certifikácie CCNI, Certified Christian Coach (CCC).

INDIVIDUÁLNA CERTIFIKÁCIA

CCNI je v zhode s inými certifikáciami, čo sa týka nárokov na štandardy bežné v koučovacom odvetví. Rozdiel spočíva v jasnom integrovaní kresťanskej viery s koučovaním. Žiadna iná certifikačná organizácia sa nezaoberá otázkami kresťanskej viery a jej vplyvom na koučovaciu prax. Ako kresťania naše etické správanie posudzujeme dodatočnými kritériami. Sme povinní žiť podľa princípov našej kresťanskej viery a mať najvyšší rešpekt ku všetkým ľuďom.

O čom svedčí individuálna certifikácia kouča:

· dokazuje vysokú úroveň koučovacích zručností s rešpektovaním kresťanského pohľadu na klienta

· kouč je ukotvený vo viere

· odlišuje kouča od začínajúcich koučov

· svedčí o serióznom investovaní kouča do svojho neustáleho rozvoja

· dokazuje záväzok kouča poskytovať najvyššiu možnú kvalitu služby

· kouč sa riadi etickými princípmi, ktoré sú ukotvené vo viere

· kouč prejavuje hlboký rešpekt všetkým ľuďom

Existujú tri úrovne certifikátu kresťanského kouča v CCNI a líšia sa v požiadavkách na kouča:

CCC – Certified Christian Coach

CPCC – Certified Professional Christian Coach

CMCC – Certified Master Christian Coach

POŽIADAVKY NA CERTIFIKÁCIU

Kresťanskí kouči bez certifikácie (národnej alebo medzinárodnej)

CCC CPCC CMCC
Vzdelávanie ako kouč 60 hodín 125 hodín 200 hodín
Odkoučované hodiny (pozri pozn. 1) 100 hodín 500 hodín 1 500 hodín
Počet hodín s mentorom (pozri pozn. 2) 10 hodín 10 hodín 10 hodín
Referencie (pozri pozn. 3) Povinné Povinné Povinné
Nahrávka a jej prepis (pozri pozn. 4) Povinné Povinné Povinné
Vedomostný test Povinné Povinné Povinné
Poplatok 100 USD (zahrňuje aj členstvo v CCNI na 3 roky) 100 USD (zahrňuje aj členstvo v CCNI na 3 roky) 100 USD (zahrňuje aj členstvo v CCNI na 3 roky)
Obnovenie certifikácie Každé 3 roky

40 hodín ďalšieho vzdelávania

100 USD (vrátane členského na 3 roky)

Každé 3 roky

40 hodín ďalšieho vzdelávania

100 USD (vrátane členského na 3 roky)

Každé 3 roky

40 hodín ďalšieho vzdelávania

100 USD (vrátane členského na 3 roky)

 

Kresťanskí kouči, ktorí už majú certifikáciu (národnú alebo medzinárodnú – SAKO, ICF, ECMC a pod.)

CCC CPCC CMCC
Súčasná certifikácia Kópia diplomu/certifikátu Kópia diplomu/certifikátu Kópia diplomu/certifikátu
Referencie Povinné Povinné Povinné
Vedomostný test Povinné Povinné Povinné
Poplatok 100 USD (zahrňuje aj členstvo v CCNI na 3 roky) 100 USD (zahrňuje aj členstvo v CCNI na 3 roky) 100 USD (zahrňuje aj členstvo v CCNI na 3 roky)

 

AKO POSTUPOVAŤ

 • Prečítajte si požiadavky na certifikáciu.
 • Zhromaždite všetky potrebné dokumenty na podanie žiadosti.
 • Vytvorte si priečinok (napr. na GGD) a nahrajte doňho všetky požadované dokumenty. Adresu tohto priečinka vložíte do online žiadosti.
 • Vyplňte online žiadosť naraz priamo na stránke CCNI stlačením Application for CCNI Credential in Slovakia na adrese https://christiancoaches.com/credentialing/
 • Uhraďte poplatok.

Po obdržaní dokumentov a platby CCNI posúdi úplnosť vašej žiadosti a zašle vaše materiály povereným hodnotiteľom. Hodnotiteľ poskytne písomné vyhodnotenie riaditeľovi pre certifikácie v CCNI.

PROCES UDELENIA CERTIFIKÁCIE

Schválenie – V prípade schválenia Riaditeľ pre certifikácie oznámi výsledok žiadateľovi, vydá žiadateľovi logá a certifikát.

Zamietnutie – Žiadateľ, ktorý bol informovaný o tom, že nespĺňa podmienky na získanie certifikácie,  môže proti rozhodnutiu poslať odvolanie na vedenie CCNI.

Odvolanie treba predložiť písomne spolu s podrobným zdôvodnením na adresu . Predstavenstvo CCNI vydá svoje rozhodnutie na nasledujúcom plánovanom zasadnutí. Konečné rozhodnutie oznámi žiadateľovi e-mailom riaditeľ pre certifikácie. V prípade odvolania je potrebné zaslať spolu s odvolaním aj anglický prepis hodnoteného rozhovoru.

Alternatívne môže žiadateľ predložiť nové nahrávky a prepisy do 6 mesiacov na opätovné posúdenie. V takom prípade mu bude účtovaný dodatočný poplatok 125 USD za nahrávku.

OBNOVENIE CERTIFIKÁCIE

Certifikácia CCNI je platná tri roky. Ak chcete certifikáciu obnoviť, budete musieť získať 40 hodín ďalšieho vzdelávania koučov a poslať záznam o odkoučovaných hodinách elektronicky. Prehľad ďalšieho vzdelávania možno odoslať vo formáte Word alebo Excel, a musí obsahovať tieto položky:

 • Meno kouča (uchádzač)
 • Platná certifikácia kouča
 • Aktuálny dátum
 • Názov programu/programov ďalšieho vzdelávania
 • Meno lektora/školiteľa
 • Dátum absolvovania programu
 • Celkový počet hodín (CCEU/CCE/CE) za každý program

POZNÁMKA 1

Poskytnite denník odkoučovaných hodín, ktorý obsahuje kontaktné informácie klientov. Tieto údaje môžeme overovať. Musí to byť v tabuľke programu Excel, Word alebo PDF. Tabuľka má mať tieto nadpisy stĺpcov: Meno klienta, Adresa klienta, Telefón alebo e-mail klienta, Dátum začiatku koučovania, Dátum ukončenia zmluvy, Počet odkoučovaných hodín (vrátane pro bono a platených hodín). Desať percent (10 %) týchto hodín musí byť v období posledných 18 mesiacov k dátumu podania žiadosti.

POZNÁMKA 2

Šesť mesiacov alebo 10 hodín s profesionálne vyškoleným koučom, ktorý je držiteľom platnej certifikácie na rovnakej alebo o stupeň vyššej úrovni, než o akú sa uchádza žiadateľ. Predložte potvrdenie vo forme listu alebo e-mailu od vášho kouča, v ktorom potvrdí rozsah a trvanie individuálneho mentoringu alebo potvrdenie o absolvovaní skupinového mentoringu v požadovanom rozsahu.

POZNÁMKA 3

Referenčný list od vášho kňaza, pastora alebo vedúceho spoločenstva, ktorý dokazuje váš konzistentný kresťanský charakter, nie starší ako 18 mesiacov k dátumu podania žiadosti.

POZNÁMKA 4

Nahrávka predstavuje ústnu skúšku, kde preukážete svoje koučovacie schopnosti v predtým nahranom koučovacom rozhovore. Túto skúšku hodnotia skúsení profesionálni kouči, ktorí sú držiteľmi certifikácie na úrovni CMCC alebo CPCC.  Ako kresťania, ktorí koučujú kresťanov, umožňujeme prejavenie viery v koučovacom rozhovore. Preto hodnotíme nasledovné:

Úroveň vašich koučovacích zručností v porovnaní so štandardmi.
Vašu schopnosť umožniť klientovi prejaviť v rozhovore vieru pri dôslednom zotrvaní v pozícii kouča.

Špecifikácia nahrávky

V nahrávke sa musia objaviť prvky, preukazujúce schopnosť kouča pracovať s aspektami viery. Bližšie sú uvedené v popise kompetencií kresťanských koučov. Dĺžka nahrávky by mala byť 30-45 minút.

Vyžaduje sa doslovný prepis rozhovoru.

Klient podpíše súhlas s použitím nahrávky na účely certifikácie kouča a tento súhlas musí zaznieť  aj v úvode nahrávky. Príklad súhlasu klienta na začiatku nahrávky: „Ja, meno klienta, dávam súhlas meno kouča na zaznamenanie tohto koučovacieho rozhovoru dňa aktuálny dátum  a súhlasím s jeho sprístupnením organizácii CCNI na účely posúdenia jeho/jej koučovacích schopností.”

Riaditeľ pre certifikácie  určí hodnotiteľov. Ak žiadateľ na skúške neuspeje, druhý hodnotiteľ, ktorý nemá predchádzajúce znalosti o prvom hodnotení, vykoná samostatné hodnotenie.