VUCA svet a kresťanský koučing

NESTÁLOSŤ, NEISTOTA, ZLOŽITOSŤ a NEJEDNOZNAČNOSŤ. To je svet VUCA[1].

V čoraz chaotickejšom svete potrebujeme hľadať nové spôsoby, ako každodenne udržať smer života k vyššiemu cieľu. Pre kresťanov je najvyšším cieľom večnosť. Je náročné byť tu a teraz efektívny a nestratiť zreteľ z tohto dlhodobého cieľa. Jeho rozostrenie vedie väčšinou k životným ťažkostiam. Ako loď, ktorá stratí kontakt s majákom na pobreží a ocitne sa v hustej hmle.

Vždy sa to stávalo, ale ozývajú sa hlasy, že dnes je pre nás ešte náročnejšie vidieť maják, lebo zmeny vo svete sa dejú omnoho rýchlejšie, než kedykoľvek predtým. Nedoprajeme si dostatok času na premýšľanie a na rozptýlenie hmly.

Žijeme vo svete, ktorý charakterizuje NESTÁLOSŤ. Sme svedkami oveľa častejších a rýchlejších zmien, ako tomu bolo v minulosti a tie kladú vyššie nároky na našu prispôsobivosť. Zmenšuje sa našu odolnosť a schopnosť „vrátiť sa do stredu diania“.[2] Všetko sa odohráva nielen rýchlejšie, ale žiaľ, aj povrchnejšie. Najlepšou odpoveďou na túto realitu je rozvíjať si schopnosť pružne sa učiť, hovoria psychológovia[3]. Myslia tým pohotovejšie začlenenie sa do prebiehajúcich zmien, ich pochopenie a doplnenie potrebných zručností, postojov a možno aj nových spôsobov komunikácie.

Pre mnohých klientov sa stáva silným stabilizujúcim prvkom prehĺbenie viery. Aj s pomocou kresťanského kouča môžeme znovuobjaviť a posilniť tento oporný bod a prekonať pochybnosti. Kouč nám pomôže identifikovať kľúčové túžby, hodnoty a postoje a vystavať na nich lepšie odpovede tomuto svetu aj sebe samému. A to nie je v nestálom svete málo.

Ďalej, žijeme vo svete, ktorý charakterizuje NEISTOTA. Frekvencia zmien spôsobuje, že menej rozumieme tomu, čo sa deje okolo nás a v nás a budúce udalosti sú menej predvídateľné. Narastá náš stres a ťažšie sa rozhodujeme. V nových situáciách prestávame vidieť známe vzorce a to nás môže dokonca paralyzovať. Naše pochybnosti môžu v extrémnom prípade viesť k strate zmyslu života. Nasvedčuje tomu aj celosvetový nárast samovražedných sklonov najmä u mladých ľudí. Ako kresťania si potrebujeme častejšie pripomínať istoty a prísľuby, ktoré sme dostali.

Práca s kresťanským koučom môže prispieť k tomu, že sa učíme nachádzať istotu v Božom vedení, vo väčšej dôvere v Boží plán. Klienti lepšie rozumejú svojim emocionálnym reakciám na neistotu a môžu vytvárať účinnejšie stratégie a konštruktívne riešenia. Kouč pomáha klientovi neutekať pred neistotou, ale hľadať aktívne a vedome spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať. Posilnenie sebaistoty sa prejaví v každej oblasti života: v nastavení hraníc, vo väčšej odvahe postaviť sa výzvam, k ochote rásť a meniť sa.

Žijeme vo svete, ktorý charakterizuje ZLOŽITOSŤ. Udalosti okolo nás sú neprehľadné, prepája sa v nich príliš mnoho faktorov a sú ťažšie pochopiteľné. Aj táto skutočnosť oslabuje našu schopnosť robiť dobré rozhodnutia. Vynárajú sa nové etické dilemy, narastá náročnosť morálnych rozhodnutí a vzťahy medzi ľuďmi sa komplikujú. Naše pochopenie sveta nám, pri všetkých pozitívach, paradoxne sťažujú aj moderné komunikačné technológie. Sme zahltení informáciami z protichodných zdrojov a nemáme reálnu šancu overovať si ich pravdivosť. Čelíme mnohým paradoxom a uchyľujeme sa k čiernobielemu spôsobu videnia sveta.

Koučovanie posilňuje schopnosť klienta aktívne iniciovať zmeny u seba samého. Dôležitú rolu zohráva prehĺbenie sebauvedomenia klienta, rozvoj interpersonálnych zručností, zvládanie stresu, posilnenie emocionálnej inteligencie, tvorba plánov a stratégií pre budúcnosť.

Napokon, žijeme vo svete, ktorý charakterizuje NEJEDNOZNAČNOSŤ. Prispieva k nej relativizácia hodnôt a zahmlievanie, ktoré je čoraz častejšou stratégiou a taktikou nielen jednotlivcov, ale aj inštitúcií a krajín. Narastá všeobecná nedôvera k inštitúciám a spochybňovanie ich autority. Sprevádzanie koučom pomáha koučovanému vniesť svetlo do života a znovuobjaviť kľúčové hodnoty a túžby, vniesť poriadok a zmysel do nejasných situácií. Klient potom dokáže ľahšie prijať nejednoznačnosť sveta ako súčasť života v ňom a rozvíjať si zručnosti a postoje, ktoré mu umožňujú v nejednoznačnom svete lepšie fungovať.

Sprevádzanie koučom uľahčuje ľuďom prijať paradoxy života. Od kresťanov to vyžaduje odovzdať svoj život do Božej vôle a skloniť sa pred tajomstvami. Kresťanský koučing uľahčuje človeku pravdivejšie poznať seba samého a uskutočniť potrebnú zmenu. Benediktínsky mních Natale Brescianini[4] hovorí, že koučing predstavuje mocný a efektívny nástroj, ktorý umožňuje každému človeku uvedomiť si svoje duchovné bohatstvo, autonómnosť v konaní a zodpovednosť za voľby, ktoré bude robiť. Kresťanský koučing nás však pozýva ešte ďalej, postúpiť o úroveň vyššie, ako píše františkán Karol Švarc[5], a síce k pravde o nás samých vo vzťahu k Bohu.

Susan Litwiller[6] zdôrazňuje, že pre kresťanských koučov je prvoradé vedieť pomôcť ľuďom dať si život do súladu s identitou, ktorú sme získali zmierením s Bohom skrze Krista (por. 2 Kor 5, 18). Kresťanský koučing je nástroj hľadania stability, istoty, múdrosti a dôvery v Boží plán v tvári rýchlych zmien, neistoty, zložitosti a nejednoznačnosti vo svete. Viera slúži ako orientační bod a zdroj sily pri navigovaní týmito výzvami.

Významný kresťanský terapeut a poradca Larry Crabb[7]  zdôrazňuje, že členovia kresťanského spoločenstva sú schopní poskytnúť si službu sprevádzania v ťažkostiach, ak sú na to náležite pripravení. Hovorí o laikoch, ktorí môžu včas svojim sprevádzaním pomôcť iným ľuďom vyriešiť ťažkosti, prejsť fázou zmeny, keď ešte ich problémy nenadobudli obrovské rozmery, pred ktorými je neraz bezmocný aj špecialista. Takýchto laikov dnes potrebujeme cielene nachádzať v našich farských spoločenstvách a pripravovať ich aj na službu kresťanského koučingu. Kresťanský kouč počas hodinového stretnutia uľahčí klientovi zacieliť svoje uvažovanie na to, čo je podstatné, hľadať alternatívy a preskúmať svoj život naozaj dôkladne. Keď sa hmla rozptýli, ľahšie rozpoznáme, čo funguje a čo nie a ktorým smerom by sme sa mali ďalej uberať. Kresťanský koučing je nepochybne jednou z foriem, akou nás Boh pozýva do služby.

 

[1] Tieto štyri charakteristiky sú známe aj ako svet VUCA.  VUCA je akronym zo štyroch anglických slov: Volatility (Nestálosť), Uncertianty (Neistota), Complexity (Zložitosť), Ambiguity (Nejednoznačnosť). Vznikol v rámci iniciatívy hľadania odpovede na otázku, ako najlepšie čeliť zmenám v súčasnom svete.

[2] Je to jedna z charakteristík odolnosti (reziliencie) ako schopnosti človeka udržať si (alebo rýchlo získať späť) mentálnu pohodu počas alebo po skončení nepriaznivých a záťažových životných okolností.

[3] Psychológovia sa zhodujú, že najlepší spôsob, ako prežiť v takomto svete je naša pružnosť učiť sa (angl. learning agility), ako o tom napr. píše Michael Woodward v článku „How to Thrive in VUCA World,“ Psychology Today, 31. 7. 2017, [2021-1-24]. Dostupné na internete: < https://www.psychologytoday.com/us/blog/spotting-opportunity/201707/how-thrive-in-vuca-world>

[4] Brescianini, N. P. (2015). Spiritualità cristiana e Coaching. La relazione facilitante di Gesù. Roma: Edizioni La parola.

[5] Švarc, K. M. (2020). Keď sa stávam kresťanským koučom alebo či existuje „biblický“ koučing. Cit. 12. 5 2023. Dostupné na Internete: https://www.krestanskykouc.sk/ked-sa-stavam-krestanskym-koucom-alebo-ci-existuje-biblicky-koucing/

[6] Litwiller, S. (2023). Dealing with the client’s „I don’t know“. . Cit. 21. 3 2023. Dostupné na Internete: https://christiancoaches.com/dealing-with-the-clients-i-dont-know/#comment-75

[7] Crabb, L. (1995). Osobnost člověka. Praha: Návrat domu.