Ako sa stať kresťanským koučom

Máte záujem stať sa koučom a koučovať v kontexte kresťanskej viery? Možno o tom iba uvažujete a možno ste kresťan, ktorý už absolvoval sekulárny výcvik koučingu a chce v koučovaní viac používať biblický pohľad na človeka. V oboch prípadoch bude užitočné, ak si povieme, ako sa stávame kresťanskými koučmi, v čom je kresťanský koučing podobný sekulárnemu koučingu a v čom sa odlišuje.

Čo je kresťanský koučing

Kresťanský koučing je forma koučovania, ktorá integruje kresťanské hodnoty, princípy a vieru do koučovacieho procesu. Jeho cieľom je nielen pomôcť jednotlivcom dosiahnuť svoje osobné a profesionálne ciele, ale aj podporovať ich duchovný rast a život v súlade s kresťanskou vierou. Keď učíme budúcich koučov, vychádzame z kresťanskej antropológie človeka, učíme sa vnímať človeka ako stvoreného na Boží obraz a využívať v koučovaní nástroje, ktoré nám naša viera ponúka.

Kresťanský koučing je taký prístup k profesionálnemu koučingu (či už je zameraný na osobný alebo odborný rast), v ktorom je integrovaný biblický pohľad pri objavovaní klientovho potenciálu, jeho rozvíjaní a pri úsilí klienta o osobnú premenu. Takto definuje kresťanský koučing pre svojich členov celosvetové profesionálne združenie kresťanských koučov Christian Coaches Network International.[1] Medzinárodnú certifikáciu v tejto akreditačnej organizácii môžu získať už aj slovenskí kresťanskí kouči.

Keith Webb[2] hovorí, že kresťanský koučing je séria na cieľ zameraných rozhovorov, ktoré robia jednotlivca alebo aj skupinu schopnejšími naplno žiť Božie povolanie. Keith Webb je jeden z tých predstaviteľov kresťanského koučingu, ktorí explicitne hovoria, že kresťanský koučing je omnoho viac, než iba pomáhať inému človeku dostať sa tam, kam chce. Obaja, kouč aj koučovaný, venujú pozornosť tomu, aký je Boží plán pre koučovaného. Kouči teda pomáhajú ľuďom konať a byť takými, akých ich túži mať Boh.

Podobne píše Garry Collins[3] o kresťanskom koučingu ako o činnosti, ktorá pomáha jednotlivcom či skupinám nájsť schopnosť posunúť sa z miesta, kde sa nachádzajú, na miesto, ktoré pre nich pripravil Boh. Aj Jane Creswell[4] zdôrazňuje kristocentrickú povahu kresťanského koučingu a zdôrazňuje, že pri objavovaní sa kouč aj koučovaný naplno otvárajú pôsobeniu Ducha Svätého. Za samozrejmé pokladá poznanie a rešpektovanie biblických právd a princípov.

Čo odo mňa kresťanský koučing vyžaduje

Po technickej stránke je predpokladom dobrého kresťanského kouča absolvovanie seriózneho koučovacieho výcviku. Sekulárny a kresťanský koučing, hoci majú veľké prieniky v samotnom spôsobe vedenia rozhovoru, majú zásadné odlišnosti v prístupe k človeku. Ľudia, ktorí majú záujem stať sa kresťanskými koučmi absolvujú obyčajne niektorý špecifický program, ktorý je dostupný. Takéto programy zahrňujú základné koučovacie zručnosti, ako je aktívne počúvanie, kladenie otázok, vytyčovanie cieľov a mnoho iných postupov a techník, ktoré pomáhajú klientom posunúť sa z bodu A smerom k bodu B. Je to akási základná abeceda koučingu, vďaka ktorej zvládame proces koučovacieho rozhovoru. Od účastníkov kurzu očakávame odvážne vykročenie zo svojej zóny komfortu, samozrejme v bezpečnom prostredí. Odmenou je schopnosť viesť po niekoľkých mesiacoch premieňajúce rozhovory a byť dobrým nástrojom v Božích rukách.

Základný tréning životného koučingu napr. v našej Škole kresťanského koučingu zahrňuje okrem „ovládania nástroja“ aj prvky, ktoré integrujú kresťanské princípy a hodnoty do koučovacieho procesu. Byť kresťanským koučom znamená pre nás integrovať svoju duchovnú, osobnostnú aj intelektuálnu formáciu s technickou stránkou koučovania. Nemožno ich od seba oddeliť. Stávať sa kresťanským koučom teda znamená

  • duchovne rásť, prehlbovať vzťah s Bohom, stávať sa vnímavejším na pôsobenie Ducha Svätého, prosiť o Jeho dary a učiť sa milovať svojho blížneho, nech by predostrel v rozhovore akýkoľvek problém, či túžbu
  • posilňovať integritu vlastnej osobnosti najmä hlbším sebapoznaním a objavovaním svojho povolania, zvyšovaním celkovej odolnosti a rozvíjaním talentov
  • poznávať princípy fungovania človeka z kresťanského pohľadu, reflektovať vlastné pôsobenie v roli kouča
  • uplatňovať dôsledne etický kódex kresťanského kouča, ktorý nás napr. zaväzuje k neustálemu rastu a učeniu sa

Františkán Karol Miroslav Švarc hovorí: „Na kurze kresťanského koučingu sme štyri mesiace rozmotávali klbká duší našich vzácnych kolegov. Skúšali sme kľúče od pokladnice ľudských snov, túžob, vízií a potrieb. Bolo úžasné učiť sa sprevádzať bratov a sestry na ceste hľadania pravdy a dvíhať ich po vertikále smerom k nebu, rešpektovať posvätnú zónu hodnôt a stávať sa svedkami zmeny, znovuzrodenia, ba priam revolúcie.“[5]

Čo by ste mali zvážiť, skôr než sa rozhodnete stať sa kresťanským koučom

Na Slovensku máme desaťročnú skúsenosť z výcviku vyše 300 absolventov, laikov aj zasvätených osôb. Výcvik dokáže zvládnuť každý dostatočne zorganizovaný a motivovaný kandidát. Keďže výcvik vyžaduje plnú koncentráciu a psychickú vyrovnanosť, nemali by na kandidáta v čase kurzu doliehať príliš náročné a nevyriešené životné okolnosti (napr. pretrvávajúca manželská kríza). K pomerne nešťastným rozhodnutiam patrí prihlásiť sa na výcvik koučingu v nádeji, že pomôže účastníkovi uzdraviť sa z rôznych záťaží a dlhodobo neriešených zranení. Po vyriešení takýchto situácií však môže človek premeniť túto skúsenosť na svoju silnú stránku, absolvovať program a úspešne koučovať.

Etický kódex kresťanského kouča zaväzuje koučov neustále rásť a zdokonaľovať sa v tejto pomerne mladej pomáhajúcej profesii. Základný kurz Kresťanský kouč – základy životného koučingu, ktorý ponúkame v Škole kresťanského koučingu, je medzinárodne akreditovaný program, čo potvrdzuje, že môže tvoriť solídny základ pre ďalší rast koučov.

V tomto roku vznikla na Slovensku aj profesionálna stavovská organizácia, Asociácia kresťanských koučov[6] a posilnila sa tak nádej, že sa kresťanský koučing dostane všade tam, kde ľudia nielen chcú rásť a prekonávať prekážky, ale túžia to robiť v súlade so svojou vierou a na väčšiu Božiu slávu.

[1] Christian Coaching Network International (CCNI) website. [cit. 11-3-2021]. Dostupné na internete: < https://christiancoaches.com/about-ccni/>

[2] Keith E. Webb (2016) vedie výcvikové programy pre kresťanských lídrov. Jeho škola Creative Results Management pôsobí celosvetovo.

[3] Gary R. Collins: Christian Coaching. Navpress, 2009.

[4] Jane Creswell je zakladateľkou IBM Coaches Network, pracuje s koučmi a lídrami na ich rozvoji, prednáša a vedie semináre.

[5] Jeho článok „Keď sa stávam kresťanským koučom alebo existuje „biblický“ koučing“ si môžete prečítať tu: https://www.krestanskykouc.sk/ked-sa-stavam-krestanskym-koucom-alebo-ci-existuje-biblicky-koucing/

[6] www.asociaciakk.sk

FOTO:  Hans van Woerkom from Pixabay