Certifikácia kresťanských koučov: móda alebo nevyhnutnosť?

Koučing patrí celosvetovo medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce profesie. Je čoraz ťažšie mať prehľad v jednotlivých koučovacích školách a prístupoch ku koučingu. Záujemcu o koučing však predovšetkým zaujíma, podľa čoho si má vybrať kouča, čo je znakom jeho/jej kvality a ktoré informácie by mal od kouča vyžadovať. Jedným z ukazovateľov, ktorými sa záujemci často riadia, je certifikát, ktorý kouč má.

Nie je certifikát ako certifikát

Z formálneho hľadiska existujú dva druhy certifikátov, ktoré svedčia o pripravenosti kouča. Tým prvým je potvrdenie (certifikát) o absolvovaní koučovacieho vzdelania/výcviku, ktorý vydáva úspešným absolventom príslušná vzdelávacia inštitúcia.  Dalo by sa povedať, že koľko je rôznych inštitúcií, pripravujúcich koučov, toľko je aj rôznych certifikátov. Potvrdenie poskytne záujemcovi o koučing iba niekoľko základných informácií (napr. o dĺžke absolvovanej prípravy). Aj laik si vie utvoriť názor, keď vidí potvrdenie o vzdelaní kouča v rozsahu napr. dvojdňového programu, t. j. asi 12 hodín výuky a praxe, a potvrdenie o absolvovaní programu v rozsahu napr. 90 hodín. Keďže koučing nepatrí k regulovaným živnostiam (zjednodušene povedané, štát neurčuje podmienky na výkon takejto profesie), ako kouč môže začať pôsobiť v podstate ktokoľvek.

Druhým typom certifikátu je posúdenie kvality kouča nezávislou stavovskou organizáciou. Takáto organizácia plní  dôležitú samoregulujúcu funkciu koučovacej profesie, pretože posudzuje kvalitu poskytovaných koučovacích služieb jednotlivcami a kvalitu výuky jednotlivými školami cez jednotné medzinárodne alebo národne odsúhlasené kritériá. Tento typ certifikácie je pokladaný za preukaznejší pri porovnávaní kvalít koučov a spravidla býva vyžadovaný kontraktormi koučovacích služieb.

Jazykovo nevieme v slovenčine celkom dobre odlíšiť tieto dva typy certifikátov. Pre oba typy používame výraz certifikát. Prvý má skôr charakter potvrdenia o absolvovaní napr. kurzu a druhý je potvrdenie o náročnejšom preverení kvalifikácie kouča. Pri regulovaých profesiách by stavovskú organizáciou predstavovala príslušná komora a potvrdenie (napr. v podobe licencie) by aj po právnej stránke oprávňovalo danú činnosť vykonávať. Keďže koučing je neregulovaná profesia, tento rozdiel sa stráca. Platí, že  posúdenie stavovskou organizáciou (národnou či medzinárodnou) má väčšiu výpovednú hodnotu.

Celosvetovo pôsobí niekoľko takýchto inštitúcií a mnohé existujú aj na národnej úrovni. Takto vznikla pred desiatkami rokov aj u nás dobre známa Medzinárodná federácia koučingu  (ICF), ktorá má svoje zastúpenie aj na Slovensku a Slovenská asociácia koučov (SAKO). Majú v svojej bohatej činnosti aj udeľovanie certifikátov (angl. credentials) jednotlivým koučom a udeľujú aj akreditácie (accreditation) koučovacím školám, resp. nimi ponúkaným programom. Keďže ide o nezávislé organizácie (nie sú to koučovacie školy), nimi udelené certifikáty svedčia veľmi objektívne o splnení tých najnáročnejších požiadaviek, ktoré koučovacie odvetvie kladie na jednotlivých koučov a na programy, ktoré koučov vzdelávajú.

Tu sú niektoré rozdiely:

Certifikáty udelené nezávislou inštitúciou potvrdzujú: Potvrdenie (certifikát) o absolvovaní výcviku potvrdzuje
že kouč spĺňa v najširšom zmysle slova nároky, ktoré vyžaduje táto profesionálna oblasť. úspešné absolvovanie štúdia určitej oblasti a to podľa kritérií, ktoré si určuje tá ktorá škola.
že kouč sa dobrovoľne podrobil posúdeniu svojich vedomostí, zručností a schopností nad rámec svojho základného výcviku. škola môže, ale nemusí vyžadovať záverečné posúdenie schopnosti viesť koučovací rozhovor (platí pre neakreditovaný program)
že pri svojom rozvoji vedomostí a zručností sa riadi štandardizovanými požiadavkami na udržanie certifikátu Nevyžaduje sa
v pravidelných intervaloch rozvíja a vyhodnocuje v požadovanom rozsahu svoju kvalifikáciu škola od svojich absolventov obyčajne časovo nelimituje platnosti certifikátu, nepožaduje jeho obnovenie ani doplnenie kvalifikácie
že sa kouč riadi etickým kódexom a v prípade jeho porušenia mu môže byť certifikát odobraný Nemá sankčný dosah na kouča
že jeho certifikácia je medzinárodne (celonárodne) uznávaná, keďže ju udelila nezávislá tretia strana. Váha certifikátu tej ktorej školy je daná predovšetkým jej reputáciou

 

Certifikácia kresťanských koučov

So zámerom zvyšovať profesionálnu kvalitu kresťanských koučov vznikla aj  Medzinárodná sieť kresťanských koučov (Christian Coaches Network International, CCNI), ktorá patrí medzi popredné  certifikačné inštitúcie v oblasti kresťanského koučingu vo svete. Vytvára príležitosti pre ďalší rast kresťanských koučov, k čomu buduje veľkú databázu zdrojov. Dbá na najvyšší odborný štandard  a dodržiavanie etiky pri práci kresťanských koučov. Vytvára príležitosti pre výmenu skúseností a certifikačný systém CCNI plne korešponduje s celosvetovým štandardom, napr. s kľúčovými kompetenciami ICF. Diplomy, ktoré udeľuje preukazujú verejnosti, že kouč zvládol všetky potrebné zručnosti a kvalifikácie, ktoré odvetvie kresťanského koučingu od koučov vyžaduje.  CCNI dôsledne pri certifikácii jednotlivcov a pri akreditácii programov dbá, aby do vzdelania koučov bol integrovaný biblický pohľad na svet, čo sa samozrejme prejaví aj v prístupe ku klientovi. K získaniu diplomu v CCNI sa od kresťanského kouča napr. vyžaduje aby:

 • bol riadnym členom CCNI
 • sa dôsledne riadil etickými štandardami kresťanského kouča
 • priebežne dokumentoval svoju koučovaciu prax
 • absolvoval mentoringové stretnutia s kvalifikovaným mentorom-koučom
 • predložil referencie od kolegov-koučov

Existujú tri úrovne certifikátu kresťanského kouča v CCNI a líšia sa v požiadavkách na kouča:

CCC – Certified Christian Coach

Táto úroveň vyžaduje, aby uchádzač o oprávnenie používať titul CCC mal absolvovaných minimálne 60 tréningových hodín základného výcviku, mal za sebou minimálne 100 koučovacích hodín, absolvoval 10 hodín práce s mentorom a predložil niekoľko referencií a nahrávku rozhovoru, ktorú posudzuje nezávislý hodnotiteľ.

CPCC – Certified Professional Christian Coach

Táto úroveň vyžaduje, aby uchádzač o oprávnenie používať titul CPCC mal absolvovaných minimálne 125 tréningových hodín základného výcviku, mal za sebou minimálne 500 koučovacích hodín, absolvoval 10 hodín práce s mentorom a predložil niekoľko referencií a nahrávku rozhovoru, ktorú posudzujú dvaja nezávislí hodnotitelia.

CMCC – Certified Master Christian Coach

Táto úroveň vyžaduje, aby uchádzač o oprávnenie používať titul CMCC mal absolvovaných minimálne 200 tréningových hodín základného výcviku, mal za sebou minimálne 1500 koučovacích hodín, absolvoval 10 hodín práce s mentorom a predložil niekoľko referencií a nahrávku rozhovoru, ktorú posudzuje nezávislý hodnotiteľ.

 

Aké benefity prináša medzinárodná certifikácia

Získanie medzinárodnej certifikácie je prirodzený ďalší krok kouča, ktorý chce rásť. Kresťanskí kouči na Slovensku majú možnosť uchádzať sa o takúto certifikáciu v CCNI. Program Kresťanský kouč – základy životného koučingu získal v CCNI akreditáciu, vďaka ktorej je cesta k získaniu niektorého stupňa ľahšia. Tu sú niektoré benefity, ktoré certifikácia koučovi prinesie:

 • dokazuje vysokú úroveň koučovacích zručností s rešpektovaním kresťanského pohľadu na klienta
 • kouč je ukotvený vo viere
 • odlišuje kouča od neskúsených koučov
 • svedčí o serióznom investovaní kouča do svojho neustáleho rozvoja
 • dokazuje záväzok klienta poskytovať najvyššiu možnú kvalitu služby
 • riadi sa etickými princípmi, ktoré sú ukotvené vo viere
 • prejavuje hlboký rešpekt všetkým ľuďom

Verím, že čoskoro prví slovenskí kresťanskí kouči získajú aj medzinárodný certifikát CCNI a posunú tak kresťanský koučing na Slovensku na vyššiu úroveň.