Etický kódex kresťanského kouča

A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. (Rim 14, 12)

Podobne ako vo väčšine krajín sveta, patrí koučing aj na Slovensku k neregulovaným profesiám (tzv. voľná živnosť). Preto je pomerne ľahko dostupný, čo sa týka získania formálnej kvalifikácie. Súčasne narastá riziko nekvalitných postupov zo strany niektorých koučov, keďže formálna kontrola neexistuje. O to viac je dôležité zadefinovať etické pravidlá, ktorými sa majú kouči riadiť, aby fungovala určitá forma samoregulácie.

Pre kresťanských koučov je základným usmernením v ich práci to, čo nás učí Sväté Písmo a k čomu nás zaväzuje  Cirkev (podľa príslušnej kresťanskej denominácie). Zodpovedáme sa Bohu a jeden druhému navzájom. Ako kresťania veríme, že objavovanie, poznávanie a podriadenie sa Božiemu plánu pre náš život nám prinesie skutočnú plnosť života, požehnanie a šťastie (porovnaj napr. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1999) čl. 44-49). Preto, ak koučujeme iného kresťana, ktorý cielene vyhľadal kresťanského kouča, je namieste vnímať, ako sa túži zladiť s Božím plánom. Je to dôležité kritérium pre našu prácu s ním. Klientov by sme mali koučovať smerom k väčšej blízkosti k Bohu, nikdy nie naopak. Musíme citlivo vnímať, či sa nedostávame do konfliktu s našimi hodnotami, morálkou, etikou či vierou.

V nasledujúcich bodoch je zhrnuté, čo kresťanskí kouči vyznávajú a čo sa zaväzujú dodržiavať:

Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom a plne žije svoj život, iba ak s Ním žije v spojení slobodne (porovnaj KKC, čl. 45). Ako kresťanský kouč som si vedomý, že mám prinášať svetlo živého Boha tým, ktorí ho nepoznajú, napr. tak, že sa hlásim otvorene ku kresťanskému koučingu a klientovi vysvetlím, čo to znamená, ak ho to zaujíma.

Boh dáva odpovede na otázky, ktoré si človek kladie o zmysle a cieli svojho života. Koučovaný preto nájde pre seba najlepšie odpovede na otázky, ktoré si do koučovacieho vzťahu prináša, ak ich bude hľadať vo svetle cieľa a zmyslu, ktorý dáva Boh.

V koučovacom rozhovore je vzťah medzi koučom a koučovaným ukotvený v Kristovi a sústreďuje sa na klienta. Do rozhovoru pozývam Ducha Svätého a som pripravený nechať sa ním viesť.

Dodržiavam úplnú dôvernosť vo všetkom, čo súvisí s koučovacím rozhovorom, nielen počas trvania celého koučovacieho vzťahu ale aj po jeho skončení. Napr. bez výslovného súhlasu klienta nezverejním za žiadnym účelom nikomu jeho meno. Výnimkou môže byť jedine situácia v rozpore so zákonom.

Ku klientom pristupujem čestne a pravdivo a navrhnem im iné riešenie (iná metóda, iný kouč či odborník) ak zistím, že také riešenie existuje, alebo keď potreby klienta presahujú moje schopnosti a kompetencie.

Budem rešpektovať autorské práva a požiadavky na ochranu duševného vlastníctva všetkých materiálov, ktoré budem pri koučovaní využívať.

Vyhnem sa akémukoľvek konfliktu záujmov a ak by taká situácia nastala, budem o tom všetkých zainteresovaných neodkladne informovať.

Budem rozvíjať svoj duchovný život v Kristovi, ctiť Boha, chrániť dobré meno kresťanského koučingu a neustále profesionálne rásť rozvíjaním svojich koučovacích zručností a potrebných vedomostí.

Klientovi na začiatku úplne objasním podstatu koučovacieho vzťahu, vrátane:

  • vysvetlenia úlohy kouča a koučovaného
  • samotného procesu koučovania
  • platieb a odmien za poskytnutú službu
  • spôsobu riešenia neočakávaných situácií
  • spôsobu zaobchádzania s informáciami, týkajúcimi sa klienta
Ilustračná fotografia: Detail slnečných hodín v benediktínskom kláštore Marienberg, Južné Tirolsko (foto M. Kubeš)