Etický kódex kresťanského kouča

A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. (Rim 14, 12)

Podobne ako vo väčšine krajín sveta, patrí koučing aj na Slovensku k neregulovaným profesiám (tzv. voľná živnosť). Preto je pomerne ľahko dostupný, čo sa týka získania formálnej kvalifikácie. Súčasne narastá riziko nekvalitných postupov zo strany niektorých koučov, keďže formálna kontrola neexistuje. O to viac je dôležité zadefinovať etické pravidlá, ktorými sa majú kouči riadiť, aby fungovala určitá forma samoregulácie.

Pre kresťanských koučov je základným usmernením v ich práci to, čo nás učí Sväté Písmo a k čomu nás zaväzuje  Cirkev (podľa príslušnej kresťanskej denominácie). Zodpovedáme sa Bohu a jeden druhému navzájom. Ako kresťania veríme, že objavovanie, poznávanie a podriadenie sa Božiemu plánu pre náš život nám prinesie skutočnú plnosť života, požehnanie a šťastie (porovnaj napr. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1999) čl. 44-49). Preto, ak koučujeme iného kresťana, ktorý cielene vyhľadal kresťanského kouča, je namieste vnímať, ako sa túži zladiť s Božím plánom. Je to dôležité kritérium pre našu prácu s ním. Klientov by sme mali koučovať smerom k väčšej blízkosti k Bohu, nikdy nie naopak. Musíme citlivo vnímať, či sa nedostávame do konfliktu s našimi hodnotami, morálkou, etikou či vierou.

Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom a plne žije svoj život, iba ak s Ním žije v spojení slobodne (porovnaj KKC, čl. 45). Ako kresťanský kouč som si vedomý, že mám prinášať svetlo živého Boha tým, ktorí ho nepoznajú, napr. tak, že sa hlásim otvorene ku kresťanskému koučingu a klientovi vysvetlím, čo to znamená, ak ho to zaujíma.

Boh dáva odpovede na otázky, ktoré si človek kladie o zmysle a cieli svojho života. Koučovaný preto nájde pre seba najlepšie odpovede na otázky, ktoré si do koučovacieho vzťahu prináša, ak ich bude hľadať vo svetle cieľa a zmyslu, ktorý dáva Boh. V koučovacom rozhovore je vzťah medzi koučom a koučovaným ukotvený v Kristovi a sústreďuje sa na klienta. Do rozhovoru pozývam Ducha Svätého a som pripravený nechať sa ním viesť.

Dodržiavam úplnú dôvernosť vo všetkom, čo súvisí s koučovacím rozhovorom, nielen počas trvania celého koučovacieho vzťahu ale aj po jeho skončení. Napr. bez výslovného súhlasu klienta nezverejním za žiadnym účelom nikomu jeho meno. Výnimkou môže byť jedine situácia v rozpore so zákonom.

Ako kresťanský kouč sa zaväzujem:
 • že sa v plnej miere zodpovedám Ježišovi Kristovi, či už ako jednotlivec alebo reprezentant organizácie, vo všetkom, čo súvisí s mojimi klientami, sponzormi alebo inými koučmi.
 • dodržiavať prísnu dôvernosť voči všetkým, vrátane sponzorov, zamestnancov, pomocného personálu. Podriaďujem sa všetkým zákonným usmerneniam, ktoré sa týkajú používania, archivovania a poskytovania osobných dát klientov a komunikácie s nimi.
 • neposkytnem mená klientov a informácie o nich nikomu bez ich výslovného súhlasu.
 • so všetkými zainteresovanými prediskutujem podmienky, za ktorých môže byť dôvernosť porušená (napr. nelegálna činnosť, hroziaca škoda iným, samovražedné sklony a pod.).
 • že budem dbať na rozdiel medzi koučingom, mentoringom, konzultáciou, duchovným poradenstvom, učeníctvom, psychoterapiou a ďalšími pomáhajúcimi profesiami.
 • že odporučím klienta, ak je to potrebné, inému odborníkovi, že viem rozpoznať, kedy je to potrebné, a poznám spôsob ako klienta nasmerovať na ďalšie zdroje pomoci.
 • že oddelím koučing od svojich ostatných rolí. Napríklad, ak je kouč je zároveň kňaz alebo popradca, kouč jasne vymedzí hranice medzi týmito službami a nebude ich zmiešavať v tom istom rozhovore, ak tak nebolo dohodnuté dopredu.
 • že jasne vysvetlím mojim klientom podstatu koučovacieho vzťahu, očakávania, poplatok, termíny platby, vrátenie poplatku a pod. Takéto dohody by mali byť v písomnej podobe (ak to neodporuje kulturálnym zvyklostiam). Všetky strany, zahrnuté do koučovacieho vzťahu majú možnosť tento vzťah ukončiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
 • Prihlásiť sa k svojmu kresťanskému svetonázoru, tak ako je popísané vo Vyhlásení o viere členov Asociácie kresťanských koučov
 • Budem transparentný čo sa týka mojich osobných presvedčení, bez toho, aby som klientovi vnucoval svoje hodnoty a normy a využíval koučovací vzťah na získanie klienta pre vieru.
 • Budem vnímavý na situácie, ktoré sú v priamom konflikte s mojimi kresťanskými hodnotami a etickými normami.
 • vyhýbať sa akejkoľvek diskriminácii udržiavaním férovosti a partnerstva vo všetkých aktivitách a zároveň budem rešpektovať miestne pravidlá, kulturálne zvyklosti a biblicky podloženú rovnosť ľudí.
 • priznať autorstvo, kde je to potrebné vzhľadom na použité materiály z iných zdrojov, rešpektovať copyright, obchodné značky a duševné vlastníctvo. Som si vedomý/á, že porušenie uvedeného môže viesť k môjmu právnemu postihu, iniciovanému treťou stranou.
 • starostlivo sa vyhýbať konfliktu záujmov. Ak by taká situácia nastala, bezodkladne budem o tom informovať všetkých zainteresovaných a z takého vzťahu vystúpim. Kresťanský kouč sa nemá zapojiť do žiadnej emocionálne, fyzicky či sexuálne neprimeranej aktivity s klientom.
 • prezentovať sa klientom pravdivo a jasne a koučovať ich iba v oblastiach na ktoré mám kvalifikáciu.
 • aktívne sa starať o seba, o svoju celistvosť a neustále sa učiť vo všetkých oblastiach: telesnej, duševnej a duchovnej.
 • ctiť si moje kresťanské hodnoty aj v profesionálnom správaní, nebudem nijako haniť Kristovo meno, Asociáciu kresťanských koučov alebo profesiu kouča.
Ilustračná fotografia: Detail slnečných hodín v benediktínskom kláštore Marienberg, Južné Tirolsko (foto M. Kubeš)