Etický kódex kresťanského kouča

A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. (Rim 14, 12)

Podobne ako vo väčšine krajín sveta, patrí koučing aj na Slovensku k neregulovaným profesiám (tzv. voľná živnosť). Preto je pomerne ľahko dostupný, čo sa týka získania formálnej kvalifikácie. Súčasne narastá riziko nekvalitných postupov zo strany niektorých koučov, keďže formálna kontrola neexistuje. O to viac je dôležité zadefinovať etické pravidlá, ktorými sa majú kouči riadiť, aby fungovala určitá forma samoregulácie.

Pre kresťanských koučov je základným usmernením v ich práci to, čo nás učí Sväté Písmo a k čomu nás zaväzuje rímsko-katolícka cirkev. Zodpovedáme sa Bohu a jeden druhému navzájom. Ako kresťania veríme, že objavovanie, poznávanie a podriadenie sa Božiemu plánu pre náš život nám prinesie skutočnú plnosť života, požehnanie a šťastie (porovnaj Katechizmus Katolíckej cirkvi (1999) čl. 44-49). Preto, ak koučujeme iného kresťana, ktorý cielene vyhľadal kresťanského kouča, je namieste vnímať, ako sa túži zladiť s Božím plánom. Je to dôležité kritérium pre našu prácu s ním. Klientov by sme mali koučovať smerom k väčšej blízkosti k Bohu. Musíme citlivo vnímať, či sa nedostávame do konfliktu s našimi hodnotami, morálkou, etikou či vierou.

V nasledujúcich bodoch je zhrnuté, čo kresťanskí kouči vyznávajú a čo sa zaväzujú dodržiavať:

Klientovi na začiatku úplne objasním podstatu koučovacieho vzťahu, vrátane:

  • vysvetlenia úlohy kouča a koučovaného
  • samotného procesu koučovania
  • platieb a odmien za poskytnutú službu
  • spôsobu riešenia neočakávaných situácií
  • spôsobu zaobchádzania s informáciami, týkajúcimi sa klienta

Bez výslovného súhlasu klienta nezverejním za žiadnym účelom nikomu jeho meno.

Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom a plne žije svoj život, iba ak s Ním žije v spojení slobodne (KKC, čl. 45). Ako kresťanský kouč som si vedomý, že mám prinášať svetlo živého Boha tým, ktorí ho nepoznajú, alebo ho chcú lepšie spoznať a tak žiť svoj život v plnosti.

Boh dáva odpovede na otázky, ktoré si človek kladie o zmysle a cieli svojho života. Koučovaný preto nájde pre seba najlepšie odpovede na otázky, ktoré si do koučovacieho vzťahu prináša, ak ich bude hľadať vo svetle cieľa a zmyslu, ktorý dáva Boh (KKC, čl. 49).

V koučovacom rozhovore je vzťah medzi koučom a koučovaným ukotvený v Kristovi a sústreďuje sa na klienta. Do rozhovoru pozývam Ducha Svätého a som pripravený nechať sa ním viesť.

Dodržiavam úplnú dôvernosť vo všetkom, čo súvisí s koučovacím rozhovorom, nielen počas trvania celého koučovacieho vzťahu ale aj po jeho skončení. Výnimkou môže byť jedine situácia v rozpore so zákonom.

Ku klientom pristupujem čestne a pravdivo a navrhnem im iné riešenie (iná metóda, iný kouč či odborník) ak zistím, že také riešenie existuje, alebo keď potreby klienta presahujú moje schopnosti a kompetencie.

Budem rešpektovať autorské práva a požiadavky na ochranu duševného vlastníctva všetkých materiálov, ktoré budem pri koučovaní využívať.

Vyhnem sa akémukoľvek konfliktu záujmov a ak by taká situácia nastala, budem o tom všetkých zainteresovaných neodkladne informovať.

Budem rozvíjať svoj duchovný život v Kristovi, ctiť Boha, chrániť dobré meno kresťanského koučingu a neustále profesionálne rásť rozvíjaním svojich koučovacích zručností a potrebných vedomostí.

 

Ilustračná fotografia: Detail slnečných hodín v benediktínskom kláštore Marienberg, Južné Tirolsko (foto M. Kubeš)