Kompetencie kresťanských koučov

Popis kompetencií, ktorý nasleduje, je zladenie prístupu CCNI s profesionálnymi štandardami, ktoré pre koučing zaviedla Medzinárodná federácia koučingu (ICF). Zhodujeme sa v tom, že uplatnenie týchto kompetencií predstavuje silný nástroj na vzbudenie uvedomenia klientov a posúva ich k dosiahnutiu osobných aj pracovných cieľov. Osvojili sme si definíciu profesionálneho koučingu podľa ICF, zároveň však zdôrazňujeme, že základné východisko a príslušný systém presvedčení je v CCNI odlišný.

Okrem toho, čo je pre CCNI a ICF spoločné, existujú aj zásadné odlišnosti. Pre kresťanských koučov, ktorí často koučujú iných kresťanov, je relevantný taký model koučingu, ktorý zohľadňuje aspekt viery tak v príprave koučov ako aj pri realizovaní samotného koučovacieho rozhovoru. Kresťanskí kouči sa posúvajú z humanistických pozícií k pohľadu na svet, v ktorom prebýva Boh. CCNI vychádza z toho, že

 • spoločenstvo s Bohom je zásadným aspektom života kresťana
 • Boh má pripravený plán pre naše životy
 • Boh aktívne vstupuje do našich životov
 • životné voľby, ktoré robíme, môžu mať zásadný význam z hľadiska večnosti
 • viera nás zaväzuje k určitým veciam a plynú z nej aj povolania, čo nesmieme ignorovať

V koučovacích rozhovoroch vytvárame priestor pre tieto presvedčenia.

 

Kompetencia 1: Kouč koná v súlade s etickými princípmi

 

Rozumie koučovacej etike a štandardom koučingu a uplatňuje ich.

 1. Preukazuje osobnú integritu a poctivosť v interakcii s klientmi, so sponzormi a ďalšími zainteresovanými osobami.
 2. Je vnímavý na identitu klientov, prostredie, z ktorého prichádzajú, na ich hodnoty a presvedčenia.
 3. Používa jazyk primeraný klientom, sponzorom a ďalším zainteresovaným.
 4. Riadi sa Etickým kódexom a kľúčovými hodnotami CCNI.
 5. S informáciou o klientoch narába dôverne a v súlade s uzavretými dohodami a platnými zákonmi.
 6. Dôsledne rozlišuje medzi koučingom, poradenstvom, psychoterapiou a ďalšími pomáhajúcimi profesiami.
 7. Podľa potreby odporučí klientom prácu s inými odborníkmi.

 

Aplikácia v kresťanskom koučingu

Kresťanská etika presahuje profesionálnu etiku a riadi sa Písmom. Preto správanie, vnímané ako etické čisto z profesionálneho hľadiska, môže byť neetické v biblickej perspektíve. V druhom liste Timotejovi čítame:

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. (2 Tim 3, 17-17)

Oporu nájdeme aj v Matúšovom evanjeliu:

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 37-40)

 

Kompetencia 2: Stelesňuje koučovacie myslenie

 

Rozvíja a udržiava nastavenie mysle, ktoré je otvorené, zvedavé, flexibilné a zamerané na klienta.

 1. Uznáva, že klienti sú zodpovední za svoje vlastné rozhodnutia.
 2. Zapája sa do neustáleho vzdelávania a rozvoja ako kresťanský kouč.
 3. Rozvíja nepretržitú reflexívnu prax na zlepšenie koučovania.
 4. Je si vedomý a zostáva otvorený vplyvu kontextu a kultúry na seba a ostatných.
 5. Využíva uvedomenie si seba a vlastnej intuície v prospech klientov.
 6. Rozvíja a udržiava schopnosť regulovať svoje emócie.
 7. Mentálne a emocionálne sa pripravuje na stretnutia.
 8. V prípade potreby vyhľadáva pomoc z vonkajších zdrojov.

 

Aplikácia v kresťanskom koučingu

Táto kompetencia zahŕňa podstatu toho, čo znamená byť koučom. Kouči CCNI si zachovávajú nastavenie mysle otvorenosti, zvedavosti, flexibility a zamerania sa na klienta. Kouči sú otvorení tomu, čo Boh robí v ich vlastných životoch, sú zvedaví na to, čo učí Duch Svätý a flexibilne sa pohybujú po ceste, ktorú vedie Boh. Kresťanský kouč preberá zodpovednosť za svoj vlastný duchovný rozvoj – snaží sa vždy rásť a dozrievať vo svojej viere. Kresťanský kouč je oddaný dobru svojich klientov a verí Bohu, že to dosiahne. Kresťanský kouč sa zaväzuje modliť sa za klientov pri príprave na každé stretnutie a za ich dobro počas celého koučovacieho vzťahu.

Okrem toho certifikovaný kouč v CCNI:

 1. rešpektuje právo klienta nezačleniť do koučovacieho stretnutia duchovný rozmer. Keď je však tento súčasťou koučingu, snaží sa pochopiť klientov pohľad na to, čo Boh robí v jeho živote, aby klienta podporil.
 2. zostáva vnímavý a zvedavý namiesto toho, aby sa uchyľoval ku kázaniu, mentoringu, pastorácii, poradenstvu alebo konzultáciám.
 3. pristupuje ku klientom ako spolupracovník, nikdy nie ako konkurent, presvedčovateľ alebo prehovárač; vie sa pokojne rozchádzať s klientmi v kľúčových otázkach viery a presvedčení, odoláva pohnútke súhlasiť za každú cenu alebo prudko vyjadriť nesúhlas.
 4. zachováva si pozitívny a zvedavý pohľad a spolieha sa na potenciál, ktorý má klient v Kristovi.
 5. nevyužíva otázky, aby priviedol klienta k názoru kouča na to, čo od neho Boh chce.
 6. dôveruje Božej prozreteľnosti a načasovaniu a rešpektuje, že posúdenie je v Božej kompetencii, nie v kompetencii kouča.

 

Kompetencia 3: Uzatvára a dodržiava dohody

 

Spolupracujte s klientom a príslušnými zainteresovanými stranami, aby sa vytvorili jasné dohody o koučovacom vzťahu, procese, plánoch a cieľoch. Týka sa to tak celkovej dohody o koučovaní, ako aj každého koučovacieho stretnutia.

 1. Vysvetľuje, čo koučing je a čo nie je a popisuje proces klientovi a príslušným zainteresovaným stranám.
 2. Dosahuje dohodu o tom, čo je a nie je vo vzťahu vhodné, čo koučing ponúka a čo nie, aké sú zodpovednosti klienta a príslušných zainteresovaných strán.
 3. Vytvára dohodu o pravidlách a špecifických parametroch koučovacieho vzťahu, ako je logistika, poplatky, plánovanie, trvanie, ukončenie, dôvernosť a zahrnutie iných.
 4. Spolupracujte s klientom a príslušnými zainteresovanými stranami, aby vytvoril celkový plán a ciele koučovania.
 5. Spolupracuje s klientom, aby sa rozhodol, či existuje dostatočná kompatibilitu medzi klientom a koučom.
 6. Pomáha klientovi potvrdiť alebo predefinovať, čo chce v rozhovore dosiahnuť.
 7. Pomáha klientovi nájsť, čoho sa musí dotknúť a čo vyjasniť, aby v rozhovore dosiahol to, čo očakáva.
 8. Je pre klienta partnerom pri definovaní spôsobu, akým klient vyhodnotí úspešnosť koučovacieho vzťahu a každého jedného rozhovoru.
 9. Spolupracujte s klientom na efektívnom využití času a zacielení rozhovoru.
 10. Udržiava koučovanie v smere želaného výsledku, pokiaľ ho klient nezmení.
 11. Spolu s klientom ukončuje koučovací vzťah spôsobom, ktorý prejavuje klientovi uznanie za odvedenú prácu.

Aplikácia v kresťanskom koučingu

Dôraz tejto kompetencie je na jasne formulovanej dohode, ktorá plní dve primárne funkcie:

 1. stanovuje hranice a usmerňuje očakávania od koučovacieho vzťahu ako celku.
 2. stanovuje tiež rámec pre každý koučovací rozhovor.

 

Z biblického hľadiska bola dohoda medzi dvoma stranami historicky označovaná ako zmluva, počas ktorej bol Boh slávnostne vyzvaný, aby bol svedkom dohody. (Gn 31, 50) Hoci dôraz na Božiu prítomnosť ako svedka sa zmenšil, duch „zmluvy“ zostáva zachovaný a zachováva integritu nášho prísľubu konať v najlepšom záujme nášho klienta.

 

Preto keď uzatvárame dohody s klientmi, venujeme dôkladnú pozornosť potrebám a očakávaniam klienta, plne odhaľujeme svoju vieru a skúmame predpoklady alebo obavy klienta. Zároveň posudzujeme našu odbornú spôsobilosť a vnútorný hodnotový systém a ako tieto môžu podporovať alebo brániť vzťahu s klientom. Konečným cieľom pre kouča je plne stáť za našimi klientmi spôsobom, ktorý podporuje ich rast bez toho, aby sme ohrozili princípy našej viery.

 

Okrem toho certifikovaný kouč v CCNI:

 1. sa dokáže spýtať na klientov vzťah k Bohu, na povolanie a plán, ktorý Boh pre klienta má.
 2. vyjasňuje si s klientom či, kedy a ako by si želal zahrnúť do koučovacieho stretnutia modlitbu.
 3. si pýta od klienta dovolenie v rozhovore preskúmať možné prepojenie preberaných tém na aspekty viery klienta.

 

Možné otázky

 

 • Akú rolu zohráva viera vo vašom živote?
 • Kto vo vašom živote vás upozorňuje na úskalia a možnosti rastu ako kresťana?
 • Ktoré oblasti duchovného rastu vás najviac zaujímajú?
 • Akým spôsobom chcete prevziať zodpovednosť za vašu cestu kresťana? Ako by ste chceli, aby som vás na ceste viery podporoval?
 • Ktoré aspekty viery je dôležité brať do úvahy v súvislosti s témou dnešného rozhovoru?

 

Kompetencia 4: Rozvíja dôveru a pocit bezpečia

Spolupracujte s klientom na vytvorení bezpečného, podporného prostredia, ktoré klientovi umožňuje voľne sa zdieľať. Udržiava vzťah vzájomnej dôvery a rešpektu.

1.       Snaží sa porozumieť klientovi v rámci jeho kontextu, ktorý môže zahŕňať jeho identitu, prostredie, skúsenosti, hodnoty a presvedčenia.

2.       Preukazuje rešpekt k identite klienta, jeho vnímaniu, štýlu a jazyku a prispôsobuje koučing klientovi.

3.       Oceňuje a rešpektuje jedinečné talenty, poznatky a prácu klienta v procese koučovania.

4.       Prejavuje podporu, empatiu a záujem o klienta.

5.       Vníma a podporuje klienta vo vyjadrení pocitov, postrehov, obáv, presvedčení a návrhov.

6.       Demonštruje otvorenosť a transparentnosť ako spôsob pripustenia zraniteľnosti a budovania dôvery s klientom

Aplikácia v kresťanskom koučingu

Kompetencia kladie dôraz na schopnosť kresťanského kouča vytvoriť atmosféru dôvery, ktorá klientovi umožní skúmať témy, jednotlivé oblasti a ciele stretnutia nehodnotiacim spôsobom. Základom tejto kompetencie je predpoklad, že ak vytvoríme bezpečné prostredie, klient má schopnosť objaviť a realizovať svoj potenciál. Pojem „bezpodmienečne pozitívny rešpekt“ túto myšlienku podporuje. Je to úplné prijatie toho druhého a je predpokladom vytvorenia dôveryhodného prostredia pre klienta.

Kresťanskí kouči ponúkajú podporné prostredie, ktoré posilňuje hlbokú dôveru, ale neznamená to, že klient dosiahne svoj plný potenciál bez Božieho vplyvu. Dôvera a bezpečnosť sa prejavujú vtedy, keď kouč plne rešpektuje cestu klienta a tempo, akým s ním Boh pracuje.

Naše úsilie poskytovať dôveryhodné a podporné prostredie modeluje Boží záujem a starostlivosť. Ježiš venoval značnú pozornosť jednotlivcovi. Duch Svätý je zobrazený ako ten, ktorý prichádza za účelom povzbudenia a poučenia. Vlastnosti potrebné na podporu dôvery sa prejavujú v úplnom vyjadrení viery, nádeje a lásky (1Kor 13).

Nielenže vytvárame dôverný vzťah, v ktorom môže klient skúmať bez posudzovania, ale tiež vkladáme vysokú úroveň dôvery v Boha a pozývame ho do koučovacieho rozhovoru. Kouč si uvedomuje, že Boh je zapojený do procesu koučovania a stojí za klientom aj koučom.

Okrem toho certifikovaný kouč v CCNI:

1.       Ctí si každého človeka ako jedinečné Božie stvorenie so špecifickým povolaním a darmi.

2.       Komunikuje dôveru a bezpečnosť tým, že plne rešpektuje cestu klienta a tempo, akým s ním Boh pracuje.

3.       Poskytuje atmosféru, v ktorej môže klient skúmať chúlostivé problémy bez hodnotenia zo strany kouča.

4.       Rešpektuje doktrinálne aspekty viery klienta.

5.       Rešpektuje klientovo pochopenie Písma a úroveň duchovnej zrelosti.

6.       Rešpektuje právo klienta byť koučovaný bez duchovného aspektu.

7.       Rešpektuje právo klienta nerešpektovať svoju vieru.

8.       Uvedomuje si, že kouč aj klient sú hriešnymi bytosťami a sú v procese posväcovania.

Kompetencia 5: Je plne prítomný

 

Je plne prítomný s klientom, používa štýl, ktorý je otvorený, flexibilný, pevný a sebavedomý.

 1. Zostáva sústredený, pozorný, empatický a vnímavý ku klientovi.
 2. Preukazuje zvedavosť počas procesu koučovania.
 3. Riadi svoje emócie, aby zostal prítomný s klientom.
 4. Je schopný pokojne pracovať aj so silnými emóciami klienta počas procesu koučovania.
 5. Vedie rozhovor pokojne, aj keď sa pohybuje v nepoznanom.
 6. Vytvára alebo poskytuje priestor na ticho, pauzu alebo reflexiu.

 

Aplikácia v kresťanskom koučingu

Schopnosť byť plne prítomný – srdce, myseľ a telo – s klientom je známa ako zručnosť koncentrovanej prítomnosti. Mnohí kouči považujú zvládnutie takejto koučovacej prítomnosti za charakteristický znak vynikajúceho kouča. Kouč poskytuje podnety – pomocou tónu reči, tempa, otvorenosti, flexibility, nezaujatej zvedavosti a reflexívnych komentárov – ktoré vyjadrujú, že kouč je plne prítomný pri klientovi, že klient je dôležitou prioritou a nie je hodnotený.

 

Biblický príklad plnej prítomnosti vytvoril Ježiš, keď šiel, aby uzdravil umierajúce dievča. Napriek hlučnému davu a naliehavosti tejto chvíle, Ježiš sa dokázal oddeliť a byť plne prítomný – srdcom, mysľou a telom – s chorou ženou, ktorá sa dotkla jeho šiat. Nič jej nevyčítal. Jeho hlas zostal pokojný, neukázal žiadne podráždenie, nerozdeľoval svoju pozornosť. Všetko ustúpilo do pozadia a zostal iba jeho hlboký záujem o to, čo sa deje v živote tejto ženy (Lk 8, 40-48).

Tým, že bol Ježiš pri nej plne prítomný, vyjadril dve pravdy: že táto žena bola dôležitá a nehrozilo jej žiadne posudzovanie. Dal jej jasne najavo, že mu záležalo na súčasnom stave a budúcnosti tejto ženy rovnako ako na ostatných zámeroch, za ktorými práve išiel. S rovnakým nastavením „vysokého rešpektu“ a „hlbokého záujmu“ sa my, ako kresťanskí kouči, stávame plne prítomní u našich klientov.

 

Okrem toho certifikovaný kouč v CCNI:

 1. napodobňuje Božiu vtelenú prítomnosť; keďže Boh je v nás, sme plne a silno prítomní s našimi klientmi.
 2. vkladá dôveru v Božiu dobrotu a starostlivosť.
 3. verí v to najlepšie pre klienta a má istotu, že Boží plán je dobrý.
 4. spája intuíciu so spoliehaním sa na vedenie Duchom Svätým.
 5. vyjadruje pravú kresťanskú pokoru tým, že zostáva v pozícii, keď nemá kontrolu a nesnaží sa riadiť klienta, rozhovor alebo výsledky.
 6. je otvorený tomu, že nevie všetko a stáva sa citlivým na inšpiráciu Ducha Svätého, ktorá mu môže pomôcť sformovať otázku, postreh, priamo komunikovať alebo navrhovať kroky.

 

Kompetencia 6: Počúva aktívne

 

Zameriava sa na to, čo klient hovorí aj čo nehovorí, aby to všetko plne porozumel v kontexte klientovho života, aby podporil sebavyjadrenia klienta.

 1. Zohľadňuje klientov kontext, identitu, prostredie, skúsenosti, hodnoty a presvedčenia, aby lepšie porozumel tomu, čo klient komunikuje.
 2. Reflektuje alebo sumarizuje to, čo klient komunikoval, aby zvýšil jasnosť a porozumenie povedaného.
 3. Rozpoznáva a pýta sa, keď vníma, že klient by mohol komunikovať viac.
 4. Všíma si, potvrdzuje a skúma klientove emócie, energetické posuny, neverbálne signály alebo iné správanie.
 5. Integruje klientove slová, tón hlasu a reč tela, aby určil úplne význam toho, čo sa komunikuje.
 6. Všíma si trendy v správaní a emóciách klienta počas sedení, aby zachytil témy a vzorce.

 

Aplikácia v kresťanskom koučingu

Aktívne počúvanie má dve zložky: počúvanie a reflektívnu reakciu. V koučingu je počúvanie schopnosť vnímať vyjadrenú myšlienku, obavu, perspektívu, postoj alebo presvedčenie z pohľadu klienta bez posudzovania. Zahŕňa to počúvať, čo klient hovorí, aj čo nehovorí. Reflektívna reakcia je schopnosť kouča skúmavým spôsobom odrážať to, čo od klienta počul.

V kresťanskom koučingu kouč počúva aj iný hlas – hlas Ducha Svätého. Boh je aktívny v živote každého človeka a poskytne klientovi dôkaz o tejto činnosti. Neexistuje žiadna špecifická metóda alebo stratégia, ktorá by zaručila počutie Ducha Svätého. Napriek tomu môžeme nadobudnúť istotu, keď hľadáme múdrosť a rozlišujeme. (Prís 20, 27; Iz 30, 21; Lk 11, 13; Jn 16,13; 1Kor 12,13; Jak 1, 5, 15, 19)

Kresťanský kouč počúva, čo sa deje v klientovi ako celku – telo, duša, myseľ a duch – a ako to spolu súvisí a ovplyvňuje klientov život, vzťahy a vieru. Napríklad, počúvame ako klienti vnímajú svoju identitu a hľadáme nezrovnalosť medzi slovami a skutkami. Počúvame ich presvedčenia, postoje a emócie, aby sme im pomohli hlbšie si ich uvedomiť.

 

Okrem toho certifikovaný kouč v CCNI:

 1. vytvára priestor pre klienta, aby počul Boží hlas.
 2. uznáva, že samotný klient je najlepšie disponovaný rozpoznať Božie pôsobenie a Jeho hlas.
 3. podporuje klienta v hlbokom a pozornom počúvaní bez toho, aby čímkoľvek pôsobil rušivo, čo by odvádzalo klienta od počúvania Božieho hlasu alebo vlastného uvažovania klienta.

Kompetencia 7: Prebúdza uvedomenie

Pomáha klientovi učiť sa a dosiahnuť vhľad pomocou nástrojov a techník, ako sú silné otázky, ticho, metafora alebo analógia.

1.       Pri rozhodovaní o tom, čo by mohlo byť najužitočnejšie, zohľadňuje skúsenosti klienta.

2.       Stimuluje klienta, aby získal vhľad alebo uvedomenie.

3.       Kladie otázky klientovi, aby zistil jeho spôsob myslenia, hodnoty, potreby, túžby a presvedčenia.

4.       Kladie otázky, ktoré klientovi pomôžu skúmať za hranicami súčasného myslenia.

5.       Vyzýva klienta, aby sa podelil viac o svojich aktuálnych skúsenostiach.

6.       Všíma si, čo klientovi pomáha v jeho pokroku.

7.       Prispôsobuje koučovací prístup potrebám klienta.

8.       Pomáha klientovi identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú jeho súčasné a budúce vzorce správania, myslenia či emócií.

9.       Vyzýva klienta, aby vytvoril predstavy o tom, ako sa môže posunúť vpred a čo je ochotný alebo schopný urobiť.

10.     Podporuje klienta pri prerámcovaní perspektív.

11.     Zdieľa s klientom pozorovania, postrehy a pocity, ktoré majú potenciál pomôcť klientovi získať nové poznatky. Robí to nevnucujúcim spôsobom.

Aplikácia v kresťanskom koučingu

Schopnosť človeka zmeniť sa je obmedzená, ak chýba nové uvedomenie alebo paradigmy. Slávne príslovie Marka Twaina: „Ak stále robíš to, čo si vždy robil, opäť dostaneš iba to, čo si vždy dostal,“ odráža hranice našej ľudskej schopnosti prelomiť staré cykly myslenia alebo konania. Efektívnosť koučovacieho partnerstva je posilňovaná schopnosťou kouča pomôcť klientovi dosiahnuť nové uvedomenie. S novým uvedomením prichádza potenciál trvalej zmeny.

Kresťanský kouč pri vytváraní príležitostí na nové uvedomenie v rozhovore a teda na možnú trvalú zmenu dáva priestor pre Božie zjavenie. Kouč tiež pomáha klientovi sledovať skryté alebo vnútorné myšlienky, ktoré mu Boh dáva do vedomia. Kresťanský kouč a klient spoločne identifikujú perspektívy, postoje, emócie, presvedčenia, hodnoty alebo konanie, ktoré môže byť v rozpore s klientovou vierou alebo s klientovým vnímaním Božieho vedenia alebo vôle.

Zručnosť vytvárania uvedomenia nadobúda hlbší rozmer, keď je spojená s hľadaním poznania toho, čo Boh chce hovoriť do situácie.

Priama komunikácia má v koučingu dve úlohy. Po prvé, pomáha koučovi používať jasný komunikačný štýl bez žargónu. Po druhé, poskytuje koučovi platformu, aby mohol hovoriť priamo o situácii klienta.

Priamej komunikácii zvyčajne predchádza niečo, čo kouč počul alebo nepočul klienta povedať. Tiež to môže byť podnietené hlasom Ducha Svätého, alebo dokonca vlastným vnútorným hlasom kouča. Aj Ježiš používal celkom efektívne priamu komunikáciu. Je ťažké zistiť, až na prípady, kedy tak Písmo jasne hovorí, či jeho komentáre boli založené na ľudskom vnímaní, dare duchovného rozlišovania alebo poznaní od Boha. (Mt 11, 14-16; Mk 10,39; Jn 4,17; 14,6)

Kresťanský kouč môže aj nemusí zažiť objavné poznanie, alebo využiť dar duchovného rozlišovania, no vždy môže klientovi ponúknuť dar priamej komunikácie. Priama komunikácia je najefektívnejšia, keď klientovi ponúkame naše postrehy „zvedavým“ spôsobom a vychádzame z pohľadu lásky, milosti a pravdy.

Pri ponúkaní priamej komunikácie vždy existuje riziko. Priama komunikácia môže prerušiť tok objavovania, keď vložíme do vedomia klienta novú paradigmu. To neznamená, že máme koučovať so strachom, že by sme klienta mohli nejako uraziť, ale ponúkame naše postrehy vo viere, že proces koučovania riadi Boh. Ponúkame priamu komunikáciu  klientovi spôsobom, ktorý mu umožňuje túto komunikáciu odmietnuť alebo prijať.

Umenie správne položiť otázku v správnom momente má bohatú históriu. Ako nástroj pomoci druhému dosiahnuť v živote zmenu sa však v každodennej konverzácii používa len zriedka.

Kristus často namiesto toho, aby ohlasoval, učil alebo vysvetľoval, zámerne položil silné otázky, aby vytvoril nové uvedomenie u tých, ktorí ho nasledovali. Využíval otázky, ako aj podobenstvá, aby pomohol svojim nasledovníkom získať nové poznanie a pochopiť duchovné princípy (Mk 8, 27, 29). Jeho otázky pomohli jeho nasledovníkom vidieť vlastné skryté motívy a postoje, no používal ich aj na to, aby od svojich nasledovníkov dostal ich vlastné odpovede – správne, nesprávne alebo ľahostajné.

Okrem toho certifikovaný kouč v CCNI:

 1.  spolupracujte s klientom pri objavovaní toho, ako alebo čo hovorí Boh klientovi.
 2.  pomáha klientovi preskúmať, ako môže Písmo a modlitba usmerniť zameranie rozhovoru alebo ciele klienta.
 3.  zostáva pokojný, keď klient nesúhlasí s Bohom, dokonca aj keď mu Písmo dáva jasný príkaz alebo pokyn v záležitosti, o ktorej klient uvažuje.
 4.  nasleduje Ježišov vzor používaním otázok, príbehov, výrokov či podobenstiev s cieľom umožniť klientovi byť kreatívnym a skúmať nové možnosti.
 5. otvára sa novému poznaniu, ktoré mu dáva Boh, ale nespolieha sa na to ako na jediný zdroj uvedomenia v koučingu.
 6. je citlivý na svoj vlastný tón, keď kladie otázky súvisiace s vierou. Tón by nemal naznačovať úsudok alebo očakávanú „správnu“ odpoveď.
 7. vyhýba sa používaniu priamej komunikácie s úmyslom nasmerovať, či viesť klienta k určitému presvedčeniu, akcii alebo riešeniu.

Možné otázky

 • Aké možnosti vám ponúka Boh za týchto okolností?
 • Ako súvisí táto téma s tým, ako Boh prehovára do vášho života?
 • Nakoľko ste otvorení tomu, čo Boh hovorí?
 • Ako to ovplyvňuje vašu identitu Božieho dieťaťa?
 • Ktorá časť z toho je pre vás dôležitá v Božom pláne vecí

Kompetencia 8: Podporuje klientov osobný rast

Je pre klienta partnerom pri premieňaní objaveného na konkrétne kroky. V koučovacom procese podporuje autonómiu klienta.

1.      Pracuje s klientom na integrácii nového uvedomia, vhľadu alebo učenia sa do jeho pohľadu na svet a správania.

2.      Spolupracuje s klientom pri navrhovaní cieľov, aktivít a spôsobov vyhodnotenia tak, aby boli integrované nové poznatky a ďalej sa rozširovali.

3.      Uznáva a podporuje autonómiu klienta pri navrhovaní cieľov, aktivít a spôsobu zodpovednosti.

4.      Podporuje klienta pri identifikovaní potenciálnych výsledkov, ktoré majú akčné kroky priniesť.

5.      Povzbudzuje klienta, aby hľadal spôsoby, ako sa pohnúť vpred, vrátane zdrojov, potrebnej podpory a identifikovania potenciálnych prekážok.

6.      Spojte sa s klientom, aby zhrnul poznatky a poznatky v rámci sedení alebo medzi nimi.

7.      Oslavuje pokrok a úspechy klienta.

8.      Spoločne s klientom uzatvára koučovací rozhovor.

 

Aplikácia v kresťanskom koučingu

Tieto koučovacie zručnosti, zamerané na ďalšie kroky, pomáhajú klientovi objavovať možnosti, podstúpiť riziko, objavovať nové oblasti, dosahovať ciele a prevziať za to zodpovednosť. Aktivity prinášajú skutočnú zmenu do života klienta a preto často dochádza k nahradeniu starých zvyky, postojov alebo presvedčení. Príležitosti prakticky zakúsiť nové poznatky a objavy sú prirodzeným výsledkom napredovania klienta. Vďaka tejto kompetencii sa kouč teší z pokroku klienta a vyzýva klienta posunúť svoje ciele ešte ďalej.

V kresťanskom koučingu plne podporujeme takýto spôsob rastu. Písmo podporuje plánovanie a stanovovanie cieľov (Prís 6, 6–11). Ďalej povzbudzujeme našich klientov, aby uvažovali o takých krokoch a aktivitách, ktoré sú v súlade s Božou prioritou pre ich život. (Prís 21, 5; Mt 6,33–34; Jak 4, 13–15). Skutočnosť, že Boh má plány s našimi životmi hovorí o Jeho milujúcej povahe a ubezpečuje o večnosti. Ďalej dostávame uistenie, že keď dáme pri skúmaní situácie priestor Bohu, On povedie naše kroky. (Prís 16, 9)

Okrem toho certifikovaný kouč v CCNI:

1.      zahŕňa vieru do diskusie o motivácii a zodpovednosti a prenecháva vytváranie  uvedomenia a rozhodnutia na klientovi.

2.      uznáva modlitbu ako plnohodnotnú aktivitu, pričom pracuje citlivo s klientami, ktorí môžu používať modlitbu ako eufemizmus pre „ničnerobenie“.

3.      uvedomuje si, že klient si môže zvoliť kroky, ktoré kouč považuje za nemorálne alebo biblicky neetické a je schopný otvoriť to s klientom takým spôsobom, ktorý nevybočí z rámca koučovacieho rozhovoru.

4.      ak je to vhodné, používa Písmo ako zdroj učenia.

5.      kladie otázku: „Čo si myslíš, že Boh chce?“ ako skutočne objavujúcu  otázku a nikdy nie ako navádzajúcu otázku.

6.      berie do úvahy vieru klienta a jeho hodnoty pri vytváraní otázok, ktoré najlepším spôsobom stimulujú uvažovanie klienta.

7.      delí sa o svoje postrehy a intuíciu bez toho, aby to ponúkal ako pravdu. Vždy necháva posúdiť svoj vhľad klientom.

8.      vyzýva klienta, aby zvážil rôzne perspektívy bez toho, aby naznačoval, že existuje správna perspektíva, alebo že by sa mal klient osvojiť pohľad kouča, dokonca aj v otázkach viery.

9.      modlitbu dáva do rozhovoru jedine vtedy, keď je vhodnou a prirodzenou súčasťou koučovacieho vzťahu a procesu. Modlitbe sa nevyhýba, ani ju nevyžaduje od klienta.

10.  hovorí s istotou, ale nezamieňa si svoj hlas s Božím hlasom alebo vedením Jeho Ducha.

11.  ponúka metafory a analógie nachádzajúce sa v Písme, ak je to vhodné na vytvorenie uvedomenia pre klienta.