Vyhlásenie o viere

My, kresťanskí kouči veríme, že:

 

Sväté písmo (od Knihy Genezis po Zjavenie apoštola Jána) bolo ako Božie slovo vnuknuté Bohom konkrétnym ľuďom.  Je to jediné a pravdivé napísané Slovo Boha, aktuálne, živé a účinné v každom čase. Predstavuje základný písomný podklad kresťanskej viery. Je zdrojom múdrosti a poznania. Otvára priestor pre pôsobenie Ducha Svätého v našich životoch.

2 Pet 1,20-21; 2 Tim 3,16-17

 

Je len jeden pravý Boh v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý, ktorý je počiatok a koniec všetkého stvorenia.

Tim 2,5; Mat 3,16-17; Ž 90,2; Gen 1,1-2

 

Človek je odlišný od každého iného stvorenia. Bol stvorený na obraz Boha ako jedinečná rozmýšľajúca a vzťahová bytosť s telom, duchom a dušou. Prvotný pád človeka do hriechu (prostredníctvom prvých ľudí Adama a Evy) narušil  jeho pôvodnú jednotu s Bohom a do života človeka vstúpila smrť. Človek však ostáva i naďalej Bohom nekonečne milovaný a Boh túži po jeho spáse. Zjavuje mu svoju vôľu, aby mohol žiť v jednote s Ním a dosiahnuť večný život.

Gen 1,27; Rim 5,18-19; Rim 6,23

 

Ježiš Kristus je pravý Boh od večnosti a zároveň pravý človek. V plnosti času bol počatý z Ducha Svätého a narodený z Panny Márie, aby splnil Božiu vôľu a stal sa naším Spasiteľom. Zomrel na kríži za naše hriechy, aby každý, kto v Neho verí a prijíma Ho za Spasiteľa, dosiahol odpustenie hriechov a večný život. Na tretí deň vstal zmŕtvych, vystúpil do neba, kde sedí po pravici Otca, aby sa za nás prihováral a obhajoval nás. Opäť sa vráti v sláve, aby súdil živých i mŕtvych a vzkriesil aj naše telá.

Mat 1,18 a 20-23; Kol 2,9; Rim 5,8-10; Jn 3,16-17; 2 Kor 5,21, 1Tim 2,3-6; Luk 24,34-43;

1 Jn 2,1; Rim 8,34; 1Sol 4,13-17; Mat 24:29, 30; Jn 14,6; Sku 4,12; Jn 8,24 Jn 3,16-18,36; Zjv 20,10-15

 

Duch Svätý prichádza, aby žil v nás a viedol nás k pravému kresťanskému životu. Skrze Neho sa v našich srdciach rozlieva Božia láska a Jeho prítomnosť nás uschopňuje k poznaniu Boha a Jeho zámerov s nami a pozýva nás k tvorivej spolupráci. Duch Svätý nás usvedčuje z hriechu a zároveň je naším Tešiteľom, ktorý vedie k znovuzrodeniu v Duchu, vovádza do plnej pravdy a Jeho pôsobením vrastáme do pravej radosti a slobody Božích detí.

Rim 8,9 a14; Jn 16,7-9+13; Jn 14,16-17+26

 

Cirkev, chápanú ako mystické telo Krista, tvoria všetci veriaci kresťania. Je miestom prebývania Boha prostredníctvom Ducha Svätého. Všetci kresťania sú pozvaní vytvárať spoločenstvo lásky a modlitby a sú poslaní ísť do celého sveta, aby sa delili o radostnú zvesť Evanjelia, ktorú majú dosvedčovať vlastným životom.

1 Kor 3,16+17; Sk 2,42-47; 2 Kor 5,18-20; 1 Kor 5,12-13

Uvedený text odzrkadľuje vybrané pravdy viery, postavené na Božom slove. Biblické referencie boli zapísané s použitím: Biblia, Slovenský ekumenický preklad, 2. vydanie, 2010.