Škola kresťanského koučingu

Škola kresťanského koučingu poskytuje základný výcvik všetkým záujemcom o novú pomáhajúcu profesiu kouča. Nosným programom je výcvik Kresťanský kouč: základy životného koučingu. Realizáciu Školy kresťanského koučingu zabezpečuje spoločnosť GKMK, s. r. o. a každoročne sa otvárajú dva behy tohto programu: na jar a na jeseň.


 

Akreditovaný 90-hodinový výcvik koučingu 

KRESŤANSKÝ KOUČ

Základy životného koučingu


Najbližší  výcvik začína 17. marca 2023


O programe

Program získal v júni 2022 akreditáciu v Medzinárodnej sieti kresťanských koučov (Christian Coaches Network International, CCNI). Pripravuje koučov podľa štandardov CCNI, ktoré zaručujú profesionálny výkon práce kresťanského kouča. Štandardy programu plne korešpondujú aj so štandardami International Coaching Federation (ICF), sú však doplnené o kresťanský pohľad na človeka, o biblické princípy a východiská pri práci kouča a zaväzujú absolventov riadiť sa Etickým kodéxom kresťanského kouča.

Akreditácia programu znamená pre absolventov otvorenú cestu k medzinárodnej certifikácii kresťanského kouča na troch úrovniach: Certifikovaný kresťanský kouč (CCC), Certifikovaný profesionálny kresťanský kouč (CPCC) a Certifikovaný majstrovský kresťanský kouč (CMCC). Tieto tri stupne kvalifikácie kouča po odbornej stránke korešpondujú s certifikátmi, ktoré udeľuje Svetová federácia koučingu (ICF).

Výcvik poskytne koučovi súbor nástrojov na vedenie premieňajúcich koučovacích rozhovorov. Ťažisko je na  precvičovaní takýchto rozhovorov a na spätnej väzbe od skúsených profesionálnych koučov. Od roku 2014 prešlo programom takmer 300 laikov a zasvätených osôb. Absolvent programu môže koučovať nielen veriaceho, ale aj neveriaceho človeka.

Čo sa naučíte

Program vám umožní rozvinúť si zručnosti a postoje potrebné k vedeniu koučovacích rozhovorov. Konkrétne, budeme postupne rozvíjať všetky kompetencie kouča, podľa toho, ako ich vyžaduje ICF a CCNI. 

 • Budete poznať zásadné rozdiely medzi koučingom, poradenstvom, terapiou a mentoringom
 • Spoznáte, rozviniete si a naučíte sa používať kľúčové kompetencie kouča podľa ICF a CCNI
 • Budete vedieť postupovať v súlade s etickými princípmi kresťanského kouča
 • Integrujete kresťanskú vieru do práce s klientami, či už sú alebo nie sú veriaci
 • Osvojíte si postupy uzatvárania koučovacej dohody
 • Budete pozorovať a analyzovať ukážkové rozhovory vedené certifikovanými koučmi
 • Vypracujete niekoľko zadaní na základe učebných textov
 • Precvičíte si opakovane viacero koučovacích rozhovorov pod vedením lektorov
 • Budete vedieť rozvíjať dôveru a pocitu bezpečia v spolupráci s klientom
 • Naučíte sa nechať sa viesť klientom a otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svätého
 • Zlepšíte si schopnosť klásť silné premieňajúce otázky a počúvať klientov novým spôsobom
 • Uľahčíte klientom formulovať ciele a využívať schopnosti a dary, ktoré dostali
 • Naučíte sa prebúdzať u klienta učenie a hlbšie uvedomenie si pravdy o sebe
 • Porozumiete kľúčovým motivátorom človeka k zmene
 • Pomôžete klientom prebrať zodpovednosť za vlastný rast a napĺňanie ich životnej vízie
 • Pomôžete klientom prejsť procesmi nevyhnutných zmien a prekonať odpor k zmenám
 • Identifikujete oblasti, do ktorých vás Boh pozýva ako kouča
 • Naučíte sa, ako trvalo rásť ako kouč 
 • Prejdete sami osobnou premenou pri osvojovaní si techník a postupov práce s klientmi

Ako výcvik prebieha

Výcvik je kombináciou online vyučovania a workshopov v učebni. Súčasťou výcviku sú zadania, na ktorých účastníci pracujú samostatne alebo v malých skupinkách. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú aj workshopy realizované online.

Jednotlivé online webináre sa konajú raz za týždeň a trvajú 2 hodiny na platforme ZOOM. Vo virtuálnej učebni sa budeme môcť rozdeliť na malé skupinky, preto je výcvik vo veľkej miere interaktívny, so živými ukážkami rozhovorov a spätnou väzbou na prácu učiacich sa.

Každý týždeň sa okrem účasti na webinári od každého účastníka očakáva práca v trojici (vzájomné koučovanie) a individuálna práca (štúdium materiálov, reflexia v denníku kouča a ďalšie formy rastu) v rozsahu asi 2,5 – 3 hodiny týždenne.

Skupina a rozsah výučby

Veľkosť skupiny je limitovaná, aby bola zabezpečená interakcia účastníkov navzájom a s lektormi. Stretnutia sú zamerané najmä na precvičovanie zručností (cca 75% času) a na vysvetlenie a poskytnutie spätnej väzby. Precvičovanie prebieha v malých, najčastejšie trojčlenných skupinách.

Celkový počet 90 hodín je  rozložený nasledovne:

Webináre 26 hodín  
Workshopy 24 hodín  
Mentoring a supervízia 5 hodín 55 hodín pod vedením lektorov
Práca v trojiciach 18 hodín  
Samoštúdium 17 hodín 35 hodín samostatne
S P O L U 90 hodín  

Kto budú vaši lektori

Všetci lektori sú certifikovaní kresťanskí kouči.

M. Kubeš, PCC, CMC, kresťanský kouč, mentor
M. Němcová, ACC, kresťanský kouč, supervízor a mentor
Z. Funteková, kresťanský kouč, supervízor a mentor
M. Kubešová, kresťanský kouč, mentor

Odborný garant programu

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC, CMC

lektor, mentor a autor programu, venuje sa dvadsať rokov profesionálne koučingu. Je členom ICF a Christian Coaches Network International. Väčšinu času venuje výchove nových koučov a spolu s manželkou aj pomoci manželským párom.

Duchovný garant programu

ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič

katolícky kňaz, t. č. farský administrátor farnosti Križovany nad Dudváhom.  Okrem katolíckej teológie absolvoval aj štúdiá na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme, kde získal licenciát z teológie manželstva a rodiny. Pôsobí aj v oblasti uzdravovania a kresťanského koučingu.

Kde výcvik prebieha

Okrem online webinárov sú súčasťou výcviku dva workshopy (2+2 dni) a skúška, ktoré sa uskutočnia prezenčne (v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú tiež online) v Kláštore kapucínov v Pezinku.

Kto sa môže kurzu zúčastniť

Vyžadujeme ukončenie stredoškolského vzdelania. Počas kurzu budete musieť spracovať množstvo väčšinou celkom nových informácií, skúmať svoje vnútro, prebudovať niektoré svoje presvedčenia a postoje k sebe a iným ľuďom a rozvinúť si celý rad nových interpersonálnych zručností. V tomto zmysle ide o náročný kurz. Zvážte svoju disponovanosť a časové možnosti pre takúto prácu na obdobie troch mesiacov.

Najdôležitejšie však je otvorené srdce pre prácu s ľuďmi, ochota pracovať na sebe a úprimný život s Kristom.

Cena

Cena za jedného účastníka je 1320,- EUR (vrátane DPH). 

Cena zahrňuje všetky potrebné materiály, občerstvenie počas dvojdňových workshopov (nezahrňuje obed). Ak je to nevyhnutné, môžete si dohodnúť platbu v niekoľkých splátkach.

Absolventi získajú automaticky prístup k uzavretej zóne s rôznymi zdrojmi pre koučov na stránke www.krestanskykouc.sk.

Storno podmienky

Ak zrušíte svoju účasť najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu, storno poplatok neúčtujeme, t. j. vrátime vám celú zaplatenú sumu. Ak k zrušeniu dôjde 13 a menej dní pred začiatkom kurzu, storno poplatok je 50% zo zaplatenej sumy. Ten neúčtujeme v prípade, že nájdete za seba náhradného účastníka. Ak kurz začnete a z akéhokoľvek dôvodu ho v ktorejkoľvek fáze zanecháte, zaplatený poplatok nevraciame.

Účasť

K úspešnému ukončeniu programu je potrebná účasť na 90% programu časti vedenej lektormi, t. j. účastník môže vynechať maximálne 5,5 hodiny.

Termíny – jar 2023

Všetky webináre sú v stredu večer. Prezenčné workshopy sú v piatok a sobotu.

1. Workshop 17. – 18. 3. 2023 09:00 – 17:00 prezenčne
2. Webináre 22. 3. 2023 19:00 – 21:00 online
3. 29. 3. 2023 19:00 – 21:00 online
4. 5. 4. 2023 19:00 – 21:00 online
5. 12. 4. 2023 19:00 – 21:00 online
6. 19. 4. 2023 19:00 – 21:00 online
7. 26. 4. 2023 19:00 – 21:00 online
8. 4. 5. 2023 19:00 – 21:00 online
9. Workshop 12. – 13. 5.  2023 9:00 – 17:00 prezenčne
10. Webináre 17. 5. 2023 19:00 – 21:00 online
11. 24. 5. 2023 19:00 – 21:00 online
12. 31. 5. 2023 19:00 – 21:00 online
13. 7. 6. 2023 19:00 – 21:00 online
14. 14. 6. 2023 19:00 – 21:00 online
15. 21. 6. 2023 19:00 – 21:00 online
16. Skúšky 24. 6. 2023 09:00 – 17:00 skúška prezenčne

Bezplatný informačný webinár

Informačný webinár informuje podrobne o programe Kresťanský kouč a dá vám možnosť spoznať sa s lektormi kurzu a pýtať sa na všetko, čo vás v súvislosti kurzom či profesiou kresťanského kouča zaujíma. 

O termíne budeme včas informovať.

Postup pri prihlasovaní na kurz

Krok 1. Vyplnenie prihlášky

Záväzné prihlášky začneme prijímať v januári 2023 do naplnenia kurzu. Dovtedy si môžete zarezervovať miesto predbežnou prihláškou, ktorú v januári nahradíte záväznou. Stačí vyplniť online prihlášku a automaticky vás budeme o všetkých dôležitých termínoch informovať


Keďže počet účastníkov v skupine je limitovaný, záujemcov zaraďujeme v takom poradí, v akom prichádzajú ich platby za kurz.

Krok 2. Zaplatenie poplatku za kurz

Keď obdržíme vašu prihlášku, vyzveme vás k úhrade poplatku za kurz. Až jeho zaplatením je definitívne potvrdené vaše miesto v kurze.

Ak vám situácie neumožňuje zaplatiť celý poplatok naraz, napíšte nám mail, v ktorom požiadate o rozloženie poplatku na niekoľko splátok. Tento postup si dohodneme individuálne.

Náhradníci

Ak sa z dôvodu veľkého záujmu do kurzu nedostanete, môžete byť zaradený/á medzi náhradníkov, ak by sa uvoľnilo miesto.

Požiadavky na technické vybavenie

Aby ste mohli efektívne pracovať aj počas online webinárov, je potrebné mať dobré pripojenie na internet, umožňujúce neprerušované sledovanie a kvalitný prenos obrazu aj zvuku. Potrebujete externú alebo vstavanú kameru a mikrofón (dnes už bežné vybavenie každého notebooku).

Dôležité upozornenie

Počas celého kurzu pracujeme iba s reálnymi témami účastníkov. Je nevyhnutné zachovať maximálnu diskrétnosť, preto jednotlivé webináre nenahrávame a to isté sa očakáva aj od účastníkov. V miestnosti, v ktorej budete počas online výučby, nemôžu byť žiadne ďalšie osoby.

Kontakt

Všetky záležitosti, týkajúce sa výcviku, môžete komunikovať cez alebo