Škola kresťanského koučingu

Škola kresťanského koučingu má za cieľ poskytnúť základný výcvik všetkým záujemcom o túto novú pomáhajúcu profesiu. Nosným programom je výcvik Kresťanský kouč: základy životného kresťanského koučingu. Okrem neho realizujeme nadstavbové programy pre aktívnych kresťanských koučov, zamerané na rozvoj špecifických zručností. O nich informujeme na tejto stránke v časti Komunita kresťanských koučov. Realizáciu Školy kresťanského koučingu zabezpečujú a podporujú spoločnosti GKMK, s. r. o. a LOGOS Academy.


VÝCVIK KRESŤANSKÝ KOUČ

Základy životného kresťanského koučingu


Najbližší  výcvik začína 10. septembera 2021


O programe

Program Kresťanský kouč pripravuje koučov podľa štandardov CCNI (Christian Coaches Network International), ktoré zaručujú profesionálny výkon profesie kresťanského kouča. Štandardy programu plne korešpondujú so štandardami International Coaching Federation (ICF), navyše sú rozšírené o kresťanský pohľad na človeka, biblické princípy a východiská a sú doplnené Etickým kodéxom kresťanského kouča.

Výcvik poskytne koučovi súbor nástrojov na vedenie premieňajúcich koučovacích rozhovorov. Ťažisko je na ich precvičovaní a na spätnej väzbe od skúsených profesionálnych koučov. Od roku 2014 prešli programom desiatky laikov, ale aj zasvätených osôb. Absolvent programu môže koučovať nielen veriaceho, ale aj neveriaceho človeka.

Čo sa naučíte

Program vám umožní rozvinúť si zručnosti a postoje potrebné k vedeniu koučovacích rozhovorov. Konkrétne, budeme postupne rozvíjať všetky kompetencie kouča, podľa toho, ako ich vyžaduje ICF a CCNI:

  • Ako postupovať v súlade s etickými princípmi kresťanského kouča
  • V čom je kresťanský koučing iný
  • Ako uzatvárať koučovacie dohody
  • Rozvíjanie dôvery a pocitu bezpečia
  • Plná prítomnosť v prospech klienta
  • Aktívne počúvanie klienta
  • Ako prebúdzať u klienta učenie a hlbšie uvedomenie si pravdy o sebe
  • Sila otázok
  • Ako podporovať osobnostný rast klienta

Ako výcvik prebieha

Výcvik je kombináciou online vyučovania a workshopov v učebni. Súčasťou výcviku sú zadania, na ktorých účastníci pracujú samostatne alebo v malých skupinkách. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú aj workshopy realizované online.

Jednotlivé online webináre sa konajú raz za týždeň a trvajú 2 hodiny na platforme ZOOM (viď podrobný rozpis ďalej). Vo virtuálnej učebni sa budeme môcť rozdeliť na malé skupinky, preto je výcvik vo veľkej miere interaktívny, so živými ukážkami rozhovorov a spätnou väzbou na prácu učiacich sa.

Každý týždeň sa okrem účasti na webinári od každého účastníka očakáva práca v trojici (vzájomné koučovanie) a individuálna práca (štúdium materiálov, reflexia v denníku kouča a ďalšie formy rastu) v rozsahu asi 2,5 hodiny týždenne.

Skupina a rozsah výučby

Veľkosť skupiny je limitovaná, aby bola zabezpečená interakcia účastníkov navzájom a s lektormi. Stretnutia sú zamerané najmä na precvičovanie zručností (cca 75% času) a na vysvetlenie a poskytnutie spätnej väzby. Precvičovanie prebieha v malých, najčastejšie trojčlenných skupinách.

Celkový počet hodín je 83 a sú rozložené nasledovne:

Webináre 26 hodín  
Workshopy 24 hodín  
Mentoring 3 hodiny 53 hodín pod vedením lektorov
Práca v triáde 18 hodín  
Samoštúdium 12 hodín 30 hodín samostatne
S P O L U 83 hodín  

Kto sú vaši lektori

Všetci lektori sú certifikovaní kresťanskí kouči.

M. Kubeš, PCC, CMC, kresťanský kouč, mentor
M. Němcová, ACC, kresťanský kouč, supervízor a mentor
Z. Funteková, kresťanský kouč, supervízor a mentor
M. Kubešová, kresťanský kouč, mentor

Odborný garant programu

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC, CMC,

lektor, mentor a autor, venuje sa dvadsať rokov profesionálne koučingu. Je členom  Christian Coaches Network International. Väčšinu času venuje výchove nových koučov a spolu s manželkou aj pomoci manželským párom.

Duchovný garant programu

ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič,

katolícky kňaz trnavskej arcidiecézy, farský administrátor farnosti Križovany nad Dudváhom.  Okrem katolíckej teológie absolvoval aj štúdiá na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme, kde získal licenciát z teológie manželstva a rodiny. Pôsobí aj v oblasti uzdravovania a kresťanského koučingu.

Kde výcvik prebieha

Okrem online webinárov sú súčasťou výcviku dva workshopy (2+2 dni) a skúška, ktoré sa uskutočnia prezenčne. Miesto bude upresnené.

Kto sa môže kurzu zúčastniť

Nevyžadujeme žiadne špeciálne vzdelanie. Počas kurzu však budete musieť spracovať množstvo väčšinou celkom nových informácií, prebudovať niektoré postoje k sebe a iným ľuďom a rozvinúť si celý rad nových zručností. V tomto zmysle ide o náročný kurz. Zvážte svoju disponovanosť a možnosti pre takúto prácu v pomerne dlhom období štyroch mesiacov.

Najdôležitejšie však je otvorené srdce pre prácu s ľuďmi, ochota pracovať na sebe a úprimný život s Kristom.

Cena

Cena za jedného účastníka je 1200,- EUR (vrátane DPH). Táto suma musí byť uhradená najneskôr 30 dní pred začiatkom programu. 

Cena zahrňuje všetky potrebné materiály, občerstvenie počas dvojdňových workshopov (nezahrňuje obed). Ak je to nevyhnutné, môžete si dohodnúť platbu v niekoľkých splátkach.

Absolventi získajú automaticky prístup k uzavretej zóne s rôznymi zdrojmi pre koučov na stránke www.krestanskykouc.sk.

Storno podmienky

Ak zrušíte svoju účasť najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu, storno poplatok neúčtujeme, t. j. vrátime vám celú zaplatenú sumu. Ak k zrušeniu dôjde 13 a menej dní pred začiatkom kurzu, storno poplatok je 50% zo zaplatenej sumy. Ten neúčtujeme v prípade, že nájdete za seba náhradného účastníka. Ak kurz začnete a z akéhokoľvek dôvodu ho v ktorejkoľvek fáze zanecháte, zaplatený poplatok nevraciame.

Účasť

K úspešnému ukončeniu programu je potrebná účasť na 90% programu časti vedenej lektormi, t. j. účastník môže vynechať maximálne 5 hodín.

Termíny – jeseň 2021

Všetky webináre sú v stredu večer. Prezenčné workshopy v piatok a sobotu.

1. 10. – 11. 9. 2021 09:00 – 17:00 prezenčne
2. 16. 9. 2021 19:00 – 21:00 online
3. 22. 9. 2021 19:00 – 21:00 online
4. 29. 9. 2021 19:00 – 21:00 online
5. 6. 10. 2021 19:00 – 21:00 online
6. 13. 10. 2021 19:00 – 21:00 online
7. 20. 10. 2021 19:00 – 21:00 online
8. 29. – 30. 10. 2021 09:00 – 17:00 prezenčne
9. 3. 11. 2021 19:00 – 21:00 online
10. 10. 11. 2021 19:00 – 21:00 online
11. 17. 11. 2021 19:00 – 21:00 online
12. 24. 11. 2021 19:00 – 21:00 online
13. 1. 12. 2021 19:00 – 21:00 online
14. 8. 12. 2021 19:00 – 21:00 online
15. 15. 12. 2021 19:00 – 21:00 online
16. 18. 12. 2021 09:00 – 17:00 skúška prezenčne

Bezplatný informačný webinár

Skôr, než sa rozhodnete pre tento typ výcviku, pozývame vás na 45-minútový Informačný webinár k programu Kresťanský kouč. Dozviete sa, aká cesta vás čaká, aby ste sa stali  kresťanským koučom a spoznáte lektorov kurzu. Môžete si vyjasniť všetky pre vás dôležité otázky. Informačný webinár bude 31. 5. 2021 o 19:30. V prípade záujmu vyplňte, prosím, prihlášku. Následne vám pošleme link na pripojenie.

Informačný webinár – prihláška

 

Postup pri prihlasovaní na kurz

Krok 1. Vyplnenie prihlášky

Prihlášky prijímame do naplnenia kurzu. Aby sme vás zaregistrovali ako záujemcu o program, vyplňte online prihlášku.


Keďže je počet účastníkov v skupine limitovaný, zaraďujeme záujemcov v takom poradí, v akom prichádzajú ich prihlášky.

Krok 2. Zaplatenie poplatku za kurz

Keď obdržíme vašu Prihlášku, vyzveme vás k úhrade poplatku za kurz. Až jeho zaplatením je definitívne potvrdené vaše miesto v kurze. Termín 10. 8. 2021.

Ak vám situácie neumožňuje zaplatiť celý poplatok naraz, napíšte nám mail, v ktorom požiadate o rozloženie poplatku na niekoľko splátok. Tento postup si dohodneme individuálne.

Náhradníci

Ak sa z dôvodu veľkého záujmu do kurzu nedostanete, môžete byť zaradený/á medzi náhradníkov, ak by niekto do kurzu nenastúpil.

Požiadavky na technické vybavenie

Aby ste mohli efektívne pracovať aj počas online webinárov, je potrebné mať dobré pripojenie na internet, umožňujúce neprerušované sledovanie a kvalitný prenos obrazu aj zvuku. Potrebujete externú alebo vstavanú kameru a mikrofón (dnes už bežné vybavenie každého notebooku).

Dôležité upozornenie

Počas celého kurzu pracujeme iba s reálnymi témami účastníkov. Je nevyhnutné zachovať maximálnu diskrétnosť, preto jednotlivé webináre nenahrávame a to isté sa očakáva aj od účastníkov. V miestnosti, v ktorej budete počas online výučby, nemôžu byť žiadne ďalšie osoby.

Kontakt

Všetky záležitosti, týkajúce sa výcviku, môžete komunikovať cez

Dôležité termíny

Máj – august – prihlasovanie do kurzu

10. 8. 2021 – Posledný termín na zaplatenie poplatku alebo jeho časti

27. 8. 2021 – Posledná možnosť zrušiť účasť bez storno poplatku

10. 9. 2021 – Začiatok kurzu