Škola kresťanského koučingu

Škola kresťanského koučingu poskytuje základný výcvik všetkým záujemcom o novú pomáhajúcu profesiu kouča. Nosným programom je výcvik Kresťanský kouč: základy životného koučingu.  Každoročne sa otvárajú dva behy tohto programu: na jar a na jeseň. Okrem toho realizujeme výcvik práce s emóciami pre koučov a pomáhanie manželským párom koučovacím spôsobom.


 

Akreditovaný 92-hodinový výcvik koučingu 

KRESŤANSKÝ KOUČ

Základy životného koučingu


Najbližší  výcvik začína v septembri  2024

Absolventi o kurze

Absolvovať tento kurz pre mňa znamenalo nielen naučiť sa ako byť dobrým koučom, ale tiež to bol čas osobnostného rastu, premieňajúcich rozhovorov a spoznávania vzácnych ľudí, s ktorými sme zažívali krásne spoločenstvo. Vďaka za takúto skúsenosť, za tento kurz. Elena Špaková

Kurz Kresťanského koučingu je jedinečný kurz a som šťastná, že som mala možnosť ho absolvovať. Prináša okrem štruktúry klasického koučingu aj pohľad viery a posúva koučing na vyššiu úroveň. Katka

Kurz mi dal oveľa viac než som si vedel predstaviť. Oceňujem veľmi erudovaný a priateľský prístup lektorov. Kurz kresťanského koučingu vrelo odporúčam. Ján Olešňan

Kurz kresťanského koučingu mi pomohol pozerať sa na svet, seba i druhých omnoho krajším spôsobom. Vidieť vo všetkom hĺbku a tajomstvo osobnosti. Vniesol viac tolerancie k druhým a úctu ku každému a jeho ceste životom podľa Božieho plánu. Peter Vnučák, OFM

Opýtali sme sa otca Maroša Loviča, ktorý je správca farnosti a dekan v Šali a povzbudzuje nás po duchovnej stránke, ako by vystihol kresťanský koučing:
Slovo sa stalo telom. Neviditeľné sa zjavuje. Aj rozhovory s kresťanským koučom pomáhajú ľuďom objavovať a realizovať to jedinečné, čo Boh vložil do každého z nás.

O programe

Program je akreditovaný Medzinárodnou sieťou kresťanských koučov (Christian Coaches Network International, CCNI). Pripravuje koučov podľa štandardov CCNI, ktoré zaručujú profesionálny výkon práce kresťanského kouča. Štandardy programu plne korešpondujú aj so štandardami International Coaching Federation (ICF), sú však doplnené o kresťanský pohľad na človeka, o biblické princípy a východiská pri práci kouča a zaväzujú absolventov riadiť sa Etickým kodéxom kresťanského kouča.

Akreditácia programu znamená pre absolventov otvorenú cestu k medzinárodnej certifikácii kresťanského kouča na troch úrovniach: Certifikovaný kresťanský kouč (CCC), Certifikovaný profesionálny kresťanský kouč (CPCC) a Certifikovaný majstrovský kresťanský kouč (CMCC). Tieto tri stupne kvalifikácie kouča po odbornej stránke korešpondujú s certifikátmi, ktoré udeľuje Svetová federácia koučingu (ICF).

Výcvik poskytne koučovi súbor nástrojov na vedenie premieňajúcich koučovacích rozhovorov. Ťažisko je na  precvičovaní takýchto rozhovorov a na spätnej väzbe od skúsených profesionálnych koučov. Od roku 2014 prešlo programom viac ako 300 laikov a zasvätených osôb. Absolvent programu môže koučovať nielen veriaceho, ale aj neveriaceho človeka.

Čo sa naučíte

Program vám umožní rozvinúť si zručnosti a postoje potrebné k vedeniu koučovacích rozhovorov. Konkrétne, budeme postupne rozvíjať všetky kompetencie kouča, podľa toho, ako ich vyžaduje ICF a CCNI. 

 • Budete poznať zásadné rozdiely medzi koučingom, poradenstvom, terapiou a mentoringom
 • Spoznáte, rozviniete si a naučíte sa používať kľúčové kompetencie kouča podľa ICF a CCNI
 • Budete vedieť postupovať v súlade s etickými princípmi kresťanského kouča
 • Integrujete kresťanskú vieru do práce s klientami, či už sú alebo nie sú veriaci
 • Osvojíte si postupy uzatvárania koučovacej dohody
 • Budete pozorovať a analyzovať ukážkové rozhovory vedené certifikovanými koučmi
 • Vypracujete niekoľko zadaní na základe učebných textov
 • Precvičíte si opakovane viacero koučovacích rozhovorov pod vedením lektorov
 • Budete vedieť rozvíjať dôveru a pocitu bezpečia v spolupráci s klientom
 • Naučíte sa nechať sa viesť klientom a otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svätého
 • Zlepšíte si schopnosť klásť silné premieňajúce otázky a počúvať klientov novým spôsobom
 • Uľahčíte klientom formulovať ciele a využívať schopnosti a dary, ktoré dostali
 • Naučíte sa prebúdzať u klienta učenie a hlbšie uvedomenie si pravdy o sebe
 • Porozumiete kľúčovým motivátorom človeka k zmene
 • Pomôžete klientom prebrať zodpovednosť za vlastný rast a napĺňanie ich životnej vízie
 • Pomôžete klientom prejsť procesmi nevyhnutných zmien a prekonať odpor k zmenám
 • Identifikujete oblasti, do ktorých vás Boh pozýva ako kouča
 • Naučíte sa, ako trvalo rásť ako kouč 

Ako výcvik prebieha

Výcvik je kombináciou online vyučovania a workshopov v učebni. Začína dvojdňovým prezenčným workshopom, po ňom nasleduje séria 7 dvojhodinových webinárov v týždennom intervale. Druhý dvojdňový workshop je takisto prezenčný a druhú polovicu kurzu tvoria opäť webináre v týždenných intervaloch. Kurz končí záverečnou skúškou, takisto prezenčne. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú aj workshopy realizované online.

Súčasťou výcviku sú zadania, na ktorých účastníci pracujú samostatne alebo v malých skupinkách. 

Jednotlivé online webináre sa konajú na platforme ZOOM. Vo virtuálnej učebni sa budeme môcť rozdeliť na malé skupinky, preto je výcvik vo veľkej miere interaktívny, so živými ukážkami rozhovorov a spätnou väzbou na prácu učiacich sa.

K čomu sa účastník zaväzuje

 • osobná účasť na dvoch dvojdňových workshopoch (miesto konania Kláštor kapucínov v Pezinku)
 • každý týždeň účasť na dvojhodinovom webinári (všetky dátumy a časy sú v tabuľke nižšie)
 • týždenne počas celého kurzu jedno stretnutie v trojici (vzájomné koučovanie online) v trvaní 1,5 hodiny/týždeň
 • individuálna práca (štúdium učebných textov, pravidelné reflexie v denníku kouča  a vypracovanie zadaní) v rozsahu cca 1 hodina týždenne.
 • absolvovať štyri hodiny s mentorom (individuálne a skupinovo) k nahrávke rozhovorov
 • absolvovať dve supervízie (spolu 2 hodiny)

Skupina a rozsah výučby

Veľkosť skupiny je limitovaná, aby bola zabezpečená interakcia účastníkov navzájom a s lektormi. Stretnutia sú zamerané najmä na precvičovanie zručností (cca 75% času) a na vysvetlenie a poskytnutie spätnej väzby. Precvičovanie prebieha v malých, najčastejšie trojčlenných skupinách.

Celkový počet 92 hodín je  rozložený nasledovne:

Webináre 26 hodín  
Workshopy 24 hodín  
Mentoring a supervízia 6 hodín 56 hodín pod vedením lektorov
Práca v trojiciach 18 hodín  
Samoštúdium 18 hodín 36 hodín samostatne
S P O L U 92 hodín  

Kto budú vaši lektori

Všetci lektori sú certifikovaní kresťanskí kouči.

M. Kubeš, PCC, CPCC, CMC, kresťanský kouč, mentor

M. Kubešová, kresťanský kouč, mentor

M. Jokelová Ťuchová, kresťanský kouč

A. Javornická, kresťanský kouč,

M. Janeček Kubešová, ACC, CCC, kresťanský kouč

Odborný garant programu

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC, CPCC, CMC

lektor, mentor a autor programu, venuje sa dvadsaťpäť rokov profesionálne koučingu. Je členom ICF a Christian Coaches Network International. Väčšinu času venuje výchove nových koučov a spolu s manželkou aj pomoci manželským párom.

Duchovný garant programu

ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič

katolícky kňaz, správca farnosti a dekan v Šali.  Okrem katolíckej teológie absolvoval aj štúdiá na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme, kde získal licenciát z teológie manželstva a rodiny. Pôsobí aj v oblasti uzdravovania a kresťanského koučingu.

Kde výcvik prebieha

Okrem online webinárov sú súčasťou výcviku dva workshopy (2+2 dni) a skúška, ktoré sa uskutočnia prezenčne v Kláštore kapucínov v Pezinku.

Kto sa môže kurzu zúčastniť

Vyžadujeme ukončenie úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Počas kurzu budete musieť spracovať množstvo väčšinou celkom nových informácií, skúmať svoje vnútro, prebudovať niektoré svoje presvedčenia a postoje k sebe a iným ľuďom a rozvinúť si celý rad nových interpersonálnych zručností. V tomto zmysle ide o náročný kurz. Zvážte svoju disponovanosť a časové možnosti pre takúto prácu na obdobie troch mesiacov.

Najdôležitejšie však je otvorené srdce pre prácu s ľuďmi, ochota pracovať na sebe a úprimný život s Kristom.

Cena

Cena za jedného účastníka je 1500,- EUR 

Cena zahrňuje všetky potrebné materiály, občerstvenie počas dvojdňových workshopov (nezahrňuje obedy). Ak je to nevyhnutné, môžete si dohodnúť platbu v niekoľkých splátkach.

Storno podmienky

Ak zrušíte svoju účasť najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu, storno poplatok neúčtujeme, t. j. vrátime vám celú zaplatenú sumu. Ak k zrušeniu dôjde 13 a menej dní pred začiatkom kurzu, storno poplatok je 50% zo zaplatenej sumy. Ten neúčtujeme v prípade, že nájdete za seba náhradného účastníka. Ak kurz začnete a z akéhokoľvek dôvodu ho v ktorejkoľvek fáze zanecháte, zaplatený poplatok nevraciame.

Kritérium pre úspešné ukončenie s certifikátom

K úspešnému ukončeniu programu je potrebné priebežne splniť všetky nasledovné podmienky

 • minimálne účasť na 90% programu časti vedenej lektormi, t. j. účastník môže vynechať maximálne 6 hodín.
 • urobiť vedomostný test minimálne na 75% s možnosťou jedného bezplatného opakovania v prípade neúspechu, avšak najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.
 • urobiť etický test (75%) s možnosťou jedného bezplatného opakovania v prípade neúspechu ešte v priebehu kurzu.
 • predviesť 30-minútový koučovací rozhovor pred hodnotiteľmi na požadovanej úrovni. V prípade neúspechu. možnosť opakovať rozhovor (za poplatok) najneskôr do dvoch mesiacov od konania prvej skúšky. 
 • vypracované všetky zadania.
 • uhradený celý poplatok za kurz najneskôr pred záverečnou skúškou (v prípade viacerých splátok).

Termíny – jeseň 2024 

Všetky webináre sú v stredu večer a každý trvá 2 hodiny. Prezenčné celodenné workshopy sú v piatok a v sobotu.

1. Workshop 6. – 7. 9. 2024 09:00 – 17:00 prezenčne
2. Webinár 11. 9. 2024 19:00 – 21:00 online
3. 18. 9. 2024 19:00 – 21:00 online
4. 25. 9. 2024 19:00 – 21:00 online
5. 2. 10. 2024 19:00 – 21:00 online
6. 9. 10. 2024 19:00 – 21:00 online
7. 16. 10. 2024 19:00 – 21:00 online
8. 23. 10. 2024 19:00 – 21:00 online
9. Workshop 25. – 26. 10. 2024 9:00 – 17:00 prezenčne
10. Webinár 6. 11. 2024 19:00 – 21:00 online
11. 13. 11. 2024 19:00 – 21:00 online
12. 20. 11. 2024 19:00 – 21:00 online
13. 27. 11. 2024 19:00 – 21:00 online
14. 4. 12. 2024 19:00 – 21:00 online
15. 11. 12. 2024 19:00 – 21:00 online
16. Skúšky 14. 12. 2024 09:00 – 17:00 skúška prezenčne

Bezplatný informačný webinár

Informačný webinár informuje podrobne o programe Kresťanský kouč a dá vám možnosť spoznať sa s lektormi kurzu a pýtať sa na všetko, čo vás v súvislosti kurzom či profesiou kresťanského kouča zaujíma. Najbližší informačný webinár bude 30. 5. 2024 o 19:00 hod. Ak sa ho chcete zúčastniť, prihláste sa TU. 

Postup pri prihlasovaní na kurz

Krok 1. Vyplnenie prihlášky a motivačný list

Po obdržaní vašej prihlášky vám zašleme pokyny k napísaniu krátkeho motivačného listu. 

Záväzné prihlášky prijímame odteraz do naplnenia kurzu. 


Keďže počet účastníkov v skupine je limitovaný, záujemcov zaraďujeme v takom poradí, v akom prichádzajú ich platby za kurz.

Krok 2. Zaplatenie poplatku za kurz

Keď obdržíme vašu prihlášku aj motivačný list, vyzveme vás k úhrade poplatku za kurz. Až jeho zaplatením je definitívne potvrdené vaše miesto v kurze.

Ak vám situácie neumožňuje zaplatiť celý poplatok naraz, napíšte nám mail, v ktorom požiadate o rozloženie poplatku na štyri splátky po 375,- EUR.

Náhradníci

Ak sa z dôvodu veľkého záujmu do kurzu nedostanete, môžete byť zaradený/á medzi náhradníkov, ak by sa uvoľnilo miesto.

Požiadavky na technické vybavenie

Aby ste mohli efektívne pracovať aj počas online webinárov, je potrebné mať dobré pripojenie na internet, umožňujúce neprerušované sledovanie a kvalitný prenos obrazu aj zvuku. Potrebujete externú alebo vstavanú kameru a mikrofón. Najpohodlnejšie sa online pracuje na PC alebo notebooku. Neodporúčame používať mobil, keďže interakcia so skupinou a práca v malých skupinkách je kvôli ovládaniu mobilu sťažená.

Dôležité upozornenie

Počas celého kurzu pracujeme iba s reálnymi témami účastníkov. Je nevyhnutné zachovať maximálnu diskrétnosť, preto jednotlivé webináre nenahrávame a to isté sa očakáva aj od účastníkov. V miestnosti, v ktorej budete počas online výučby, nemôžu byť žiadne ďalšie osoby.

Kontakt

Všetky záležitosti, týkajúce sa výcviku, môžete komunikovať mailom na adresu