O nás

Stránka Kresťanský kouč je domovskou stránkou spoločnosti GKMK, s. r. o.  Realizujeme výcvikové programy pre životných koučov, ktorí absolvovali základný kurz v Škole kresťanského koučingu. Nadstavbové programy sa špecializujú na rozvoj zručností, ktoré kouči potrebujú v špecifických situáciách, napr. práca s emóciami, práca s manželskými pármi koučovacím spôsobom a pod.

Našim cieľom je

  • sprostredkovať informácie a kontakt všetkým, ktorí chcú riešiť najrôznejšie životné situácie z kresťanského hľadiska s koučom. Zvláštnu pozornosť venujeme kresťanským manželstvám a poskytovaniu pomoci takým, ktoré sa ocitli vo väčšej či menšej kríze.
  • pomáhať budovať komunitu kresťanských koučov na Slovensku vytvorením priestoru pre vzájomnú podporu a ďalší rast
  • povzbudiť ďalších záujemcov o kresťanský koučing a informovať ich, ako možno kvalifikáciu kresťanského kouča získať a využívať.

Čo je kresťanský koučing

Kresťanský koučing je taký prístup k profesionálnemu koučingu (či už je zameraný na osobný alebo odborný rast), v ktorom je integrovaný biblický pohľad pri objavovaní klientovho potenciálu a pri jeho úsilí o osobnú premenu. Takto definuje kresťanský koučing pre svojich členov profesionálne združenie kresťanských koučov – Christian Coaches Network International. Konkrétne to napríklad znamená, že:

  • máme špecifický pohľad na to, prečo koučujeme
  • aktivity koučovaného presahujú materiálnu stránku sveta
  • dôverujeme Bohu, vieme že pôsobí v živote klienta
  • životný príbeh klienta je súčasťou väčšieho príbehu

Garry Collins píše o kresťanskom koučingu ako o činnosti, ktorá pomáha jednotlivcom či skupinám nájsť schopnosť posunúť sa z miesta, kde sa nachádzajú, na miesto, ktoré pre nich pripravil Boh. Podobne vidí kresťanský koučing aj Jane Creswellová. Zdôrazňuje kristocentrickú povahu koučingu a tiež, že pri objavovaní sa kouč aj koučovaný naplno otvárajú pôsobeniu Ducha Svätého. Za samozrejmé pokladá poznanie a rešpektovanie biblických princípov a predpokladom dobrého kresťanského kouča je aj to, že má za sebou seriózny koučovací výcvik.

Chcem upozorniť hlavne na dva aspekty práce kresťanských koučov – na prípravu samotného kouča stať sa kresťanským koučom a na spôsob, akým rozhovor vedie, teda na postupy a nástroje, ktoré počas rozhovorov využíva. Jednotlivé svetské koučovacie školy sa odlišujú typickými nástrojmi a postupmi, ktoré zasa vyplývajú z filozofie v pozadí. Kresťanský koučing vychádza z kresťanskej antropológie človeka, vníma človeka ako stvoreného na Boží obraz a využíva nástroje, ktoré mu jeho viera ponúka. Rozdielnosť teda môžeme nájsť nielen v postupoch počas samotného rozhovoru, ale hlavne v samotnom nastavení kouča, s akým prichádza na koučovacie stretnutie a s akým nastavením ho vedie.