Keď kresťan koučuje kresťana

Občas chcú  ľudia odo mňa kontakt na kresťanského psychológa, terapeuta, právnika a pod. Zdôrazňujú pritom kresťanského. Zdá sa, že to zvyšuje aj ich dôveru v schopnosť a ochotu týchto odborníkov pozrieť sa na danú vec pohľadom veriaceho. V niektorých prípadoch sa mi to javí ako opodstatnené, v iných ako zbytočné. Najmä vtedy, ak na ich ťažkosť existuje jednoznačná odborná odpoveď a je celkom jedno, či im ju dá veriaci alebo neveriaci. V takých prípadoch je prvoradá profesionalita odborníka.

Existuje však nejaký dôvod, prečo by mal kresťan vyhľadať pomoc práve kresťanského kouča? O koučingu je známe, že kouč v plnej miere rešpektuje klienta, ktorý odpovede, vďaka dobrým otázkam kouča, nachádza  sám. Kouč, na rozdiel od vyššie spomenutých profesií, klientovi v ničom neradí. Kresťania si preto oprávnene kladú otázku, na akého kouča sa majú obrátiť.

Je mnoho vynikajúcich koučov, či už sú veriaci alebo nie. Porovnávanie ich odbornej erudície vo všeobecnosti nedáva veľký zmysel. Vždy ide o konkrétneho človeka. Preto sa ani nebudem zaoberať formálnou kvalifikáciou (typ výcviku), ktorú môže kresťanský alebo iný kouč získať. Nebude to ani  porovnávanie rôznych typov certifikácií (národných či medzinárodných), o ktoré sa môžu vyškolení kouči uchádzať. Namiesto toho, preskúmajme, čo sa deje, keď kouč-kresťan koučuje klienta-kresťana.

Kresťanský koučing je koučing na biblických princípoch

Kresťanský koučing ide ďalej, než iba pomáhať inému človeku dostať sa tam, kam on chce. Je sériou na cieľ zameraných rozhovorov, vďaka ktorým je človek schopnejším žiť naplno život, k akému nás pozýva Boh (Keith Webb). Nie je podstatné, s akou témou alebo problémom klient prišiel. Kouč je pripravený, ak je to aj túžba klienta, venovať pozornosť tomu, aký je Boží plán pre život koučovaného a ako sa to premieta do hľadania riešenia. Vníma človeka ako Bohom stvoreného a smerujúceho k Bohu. Tento pohľad pochopiteľne chýba v sekulárnych prístupoch. Mnohé zdôrazňujú primát človek a jeho neobmedzenú schopnosť vyriešiť si všetky problémy. V kresťanskom koučingu objavíme viaceré biblické princípy, či napomenutia. Sme vyzývaní k tomu, aby sme si pomáhali niesť bremená (Gal, 6, 2), a vedeli sa navzájom potešiť a povzbudiť (1Sol, 5, 11). Božím plánom je, aby vďaka vernej službe všetkých častí rástlo celé telo do plnej zrelosti v Kristovi (Paul Tripp). Je mnoho spôsobov, ako to môžeme robiť. Kresťanský koučing je jednou z foriem tejto služby.

Čo prináša do rozhovoru kresťanský kouč

Akýkoľvek koučing ako rozhovor dvoch ľudí môže fungovať iba v atmosfére dôvery. Tá vzniká vtedy, keď je prítomný vzájomný rešpekt bez nadradenosti, plné koncentrovanie sa na potreby klienta. Koučing je vzťah spolupráce podporovateľa a podporovaného. Bez toho by žiadny koučing nebol dobrým koučingom.

V kresťanskom koučing však vstupujú do hry ďalšie aspekty, ktoré by sme v nie-kresťanskom  koučingu iba ťažko hľadali. Samotný kouč-kresťan je v spoločenstve s Bohom. Otvára sa Duchu Svätému, aby sa ním nechal viesť pri práci s klientom.  Uvedomuje si svoju zodpovednosť voči Bohu. Je to jeho najvyšší záväzok, lebo každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba (Rim 14, 12). Dennis Gomas zdôrazňuje, že Boha máme neustále pri sebe a je našou povinnosťou vynaložiť úsilie, aby sme ho zahrnuli do každého kroku aj v našom koučovaní. Kresťanský životný koučing, pokračuje, znamená pustiť sa posilnený vierou a prítomnosťou Ducha Svätého do rozhovoru, ktorý by bez týchto atribútov zostal iba sekulárnym koučingom.

Modlitba

Nastavenie mysle kouča je kľúčový parameter jeho prípravy na rozhovor. Vníma seba aj klienta ako milované Božie deti, ktoré sú na ceste. Modlitba mu pomáha upokojiť nielen svoju myseľ pred rozhovorom, ale je zároveň aj pozvaním Ducha Svätého do procesu koučovania. Aj počas stretnutia je modlitba účinným prostriedkom, ako pomôcť koučovanému dotknúť sa hlbokých vecí, nájsť odvahu snívať, urobiť rozhodnutie, prijať realitu života, nestratiť nádej alebo objaviť nové zdroje. Je to väčšinou kratučká modlitba v tichosti (možno iba jedno-dve slová), ktorá klienta nevyrušuje.

Čo prináša do rozhovoru klient – kresťan

Aj koučovaný kresťan, ak svoju vieru praktizuje, žije v spoločenstve s Bohom. Vie, že Boh  má pre neho pripravený plán a dal mu k jeho naplneniu potrebné talenty. Tiež ho pozýva spoznávať a realizovať tento plán tak, aby sa jeho život posväcoval. Je pripravený otvárať sa  Duchu Svätému, aby preskúmal danú oblasť do potrebnej hĺbky a aby nachádzal riešenia, ktoré sú ukotvené v jeho presvedčení. Boží pohľad by sa mal premietať u každého veriaceho človeka do všetkého, čo robí, veď…už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus (Gal 2, 20).

Kde sú dvaja v mojom mene…

Kouč a koučovaný vytvárajú jedinečné spoločenstvo, v ktorom prebýva Boh. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam ja som medzi nimi (Mt 18, 20). Stretnutie kresťanského kouča a kresťana, ktorý hľadá cestu ďalej v súlade s Božím plánom pre svoj život vytvára silné spojenectvo s Bohom. Obaja sa učia dôverovať Bohu a odovzdávajú proces premeny do rúk Ducha Svätého. On nás túži formovať na svoj obraz a bude tak robiť, ak ho k tomu pozveme.

Koučing je silný nástroj a s dobrým koučom sa motivovaný klient väčšinou dopracuje k hodnotným výsledkom. Sme však pozvaní načúvať Duchu Svätému, ktorý je v každom kresťanovi, lebo je duchom Pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná (Jn 14, 17). To zaväzuje každého kresťanského kouča. Preto je na každom klientovi, aby sa rozhodol, nakoľko chce vnímať pozíciu viery u kouča a prítomnosť Ducha Svätého v našich životoch, a teda aj v rozhovore, ako hodnotu pre svoj život.


Keith Webb: The Coach Model for Christian Leaders. Active Results LLC 2016

Dennis Gomas: Christian Life Coaching. 2016

Paul Tripp: Nástroj v Božích rukou. Návrat domů, Praha 2012

Photo by Harli Marten on Unsplash

Photo by Marcio Chagas on Unsplash

Photo by Everton Vila on Unsplash